20
Νοέ
2013

Bernhardt-Roth Syndrome in young women. A rare case

ABSTRACT Originally known as the Bernhardt-Roth syndrome, meralgia paresthetica (MP) is a condition caused by entrapment of the lateral femoral cutaneous nerve of the thigh, (Greeke: meros-thigh, algos-pain). It is a purely sensory branch with contributions from L2-L3 nerve roots...
Read More
20
Νοέ
2013

Εργαλείο αξιολόγησης συνεργασίας οικογένειας ηλικιωμένων ασθενών και επαγγελματιών υγείας. Πιλοτική μελέτη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η φροντίδα του ηλικιωμένου εμπεριέχει την ανάγκη ανάπτυξης καλύτερης συνεργασίας με τους ηλικιωμένους και τις οικογένειές τους καθώς και σύγχρονων μεθόδων για την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας των ηλικιωμένων που διαβιούν. Σκο...
Read More
20
Νοέ
2013

Τo mobbing στον εργασιακό χώρο. Επιπτώσεις mobbing στο χώρο της υγείας Ανασκοπική μελέτη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Το φαινόμενο της ηθικής παρενόχλησης (mobbing), στον εργασιακό χώρο, αποτελεί σημαντικά ανασταλτικό παράγοντα τόσο για την ψυχοπνευματική ισορροπία των εργαζομένων όσο και για την εύρυθμη λειτουργία των οργανισμών. Με την πάροδο του χρόνου...
Read More
20
Νοέ
2013

Ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο (Μέρος ΙIΙ): Αξιολόγηση από τους πληρεξούσιους

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή. Οι ασθενείς με καρκίνο αντιμετωπίζουν έντονη σωματική και ψυχοκοινωνική καταπόνηση, η οποία επηρεάζει άμεσα την Ποιότητα Ζωής (ΠΖ) τους. Συχνά η κατάσταση τους δεν επιτρέπει την παροχή πληροφοριών από τους ίδιους για τη φροντίδα τους ...
Read More
20
Νοέ
2013

Θεωρίες άγχους: Μία κριτική ανασκόπηση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται αυξανόμενο το ενδιαφέρον για τη μελέτη του φαινομένου του στρες. Η μελέτη του στρες είναι δικαιολογημένη, καθώς συνδέεται με την εκδήλωση συμπτωμάτων/ενδείξεων σε οργανικό και ψυχολογικό επίπεδο. Σε ό,τι αφορ...
Read More
20
Νοέ
2013

Αλληλεξάρτηση Υγείας και Κοινωνίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η υγεία βρίσκεται σε μια συνεχή σχέση αλληλεξάρτησης όχι μόνο με παθοφυσιολογικούς αλλά και με κοινωνικούς παράγοντες οι οποίοι συνεργατικά συντελούν στην εδραίωση μιας δυναμικής ισορροπίας των εννοιών της υγείας και της κοινωνίας. Σκοπός:...
Read More
20
Νοέ
2013

Διερεύνηση της σχέσης εφήβων μαθητών με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και οι επιδράσεις της στην υγεία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η παγκόσμια διάδοση της χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή έδωσε το πλεονέκτημα της γρήγορης ανταλλαγής της πληροφορίας. Την τελευταία δεκαετία το ερώτημα των ερευνητών και της κοινής γνώμης αφορά τη σχέση των υπολογιστών με ...
Read More
20
Νοέ
2013

Διαπολιτισμική Επικοινωνία

Posted By :
Comments : Off
Η ποιοτική συνεργασία μεταξύ επαγγελματία υγείας και ασθενή πραγματοποιείται με την ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων που βασίζονται στην εμπιστοσύνη και την αποτελεσματική επικοινωνία. Η επικοινωνία είναι μια δυναμική και συνεχής διαδικασία κατά την οποι...
Read More