20
Νοέ
2013

Αλληλεξάρτηση Υγείας και Κοινωνίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η υγεία βρίσκεται σε μια συνεχή σχέση αλληλεξάρτησης όχι μόνο με παθοφυσιολογικούς αλλά και με κοινωνικούς παράγοντες οι οποίοι συνεργατικά συντελούν στην εδραίωση μιας δυναμικής ισορροπίας των εννοιών της υγείας και της κοινωνίας. Σκοπός:...
Read More
12
Μάι
2011

Πιστοποίηση και αναγνώριση της συνεχιζόμενης νοσηλευτικής εκπαίδευσης

Posted By :
Comments : Off
Η ∆ια Βίου Μάθηση (Life Long Learning – LLL), ενός Νοσηλευτή αρχίζει από την πρώτη μέρα των προπτυχιακών σπουδών και συνεχίζεται ακατάπαυστα καθ’ όλη τη διάρκεια της επιστημονικής του σταδιοδρομίας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η δια βίου αποκτώμενη γνώση των νοση...
Read More