02
Ιούλ
2013

Καταγραφή και συσχέτιση των σφαλμάτων που διαπράττονται στη χειρουργική αίθουσα με αιτιολογικούς παράγοντες

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθούν θερμές ευχαριστίες: Στον κ. Μπίρμπα Κωνσταντίνο, ο οποίος έδωσε αρχικά το έναυσμα για την έναρξη της μελέτης και ήταν παρών σε όλες τις φάσεις της μελέτης. Στην κα. Γιαννακοπούλου Μαργαρίτα, η οποία συνέβαλε ουσιασ...
Read More
02
Ιούλ
2013

Ο ρόλος της κοινωνικής δικτύωσης στην παρέμβαση ηλικιωμένων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η πνευματική και σωματική άσκηση ως παρέμβαση αποτελούν ένα από τους σύγχρονους τομείς στους οποίους η επιστημονική κοινότητα εναποθέτει τις μελέτες της για την αντιμετώπιση της άνοιας. Υλικό και μέθοδος: Κατά την διάρκεια του Ευρωπαϊκά χρηματοδοτ...
Read More
02
Ιούλ
2013

Αντιμετωπίζοντας ασθενή με σύνδρομο αποθησαύρισης ή σύνδρομο Διογένη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Το σύνδρομο αποθησαύρισης ή σύνδρομο Διογένη , εσφαλμένα φέρει το όνομα του αρχαίου Έλληνα φιλοσόφου, καθώς έζησε μεν, μια ασκητική ζωή, αλλά, δεν υπάρχει καμιά αναφορά για το εάν παραμελούσε την υγιεινή του. Αποθησαύριση θεωρείται η υπερβολική συγκέν...
Read More
02
Ιούλ
2013

Η γενική κατάσταση της υγείας του ελληνικού πληθυσμού σήμερα. Δείκτες και παράγοντες επιβάρυνσης της υγείας, δείκτες νοσηρότητας και θνησιμότητας. Η συμβολή της πρόληψης, της προαγωγής υγείας και της αγωγής υγείας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Στη συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζεται η κατάσταση της υγείας του ελληνικού πληθυσμού, μέσα από στοιχεία της τελευταίας πενταετίας της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, της Eurostat και του ΟΟΣΑ. Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας: Γίνεται αναφορά σε δείκτες υγείας, καθ...
Read More
02
Ιούλ
2013

Μονάδες ημερήσιας νοσηλείας: Αξιολόγηση της λειτουργίας τους και εκτίμηση της ικανοποίησης των χρηστών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η προσπάθεια μείωσης των πολυάριθμων εισαγωγών στα νοσοκομεία με σκοπό την περιστολή του κόστους και τη ψυχολογική αποφόρτιση των ασθενών οδήγησε στην ιδέα και λειτουργία των Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (ΜΗΝ). Σκοπός: Αφενός να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητ...
Read More
02
Ιούλ
2013

Οργανωσιακή δέσμευση και ικανοποίηση από την εργασία

Posted By :
Comments : Off
Οι οργανισμοί υγείας προσομοιάζουν με κοινωνικά συστήματα στα οποία ο ανθρώπινος παράγοντας είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητά τους. Δεν μπορούν να πετύχουν χωρίς τις προσπάθειες και τη δέσμευση των εργαζομένων τους. Η ικανοποίησ...
Read More