18
Φεβ
2017

Κατάθλιψη και σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου II: η περίπτωση του Νομού Σερρών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Ο Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου ΙΙ (ΣΔ ΙΙ) αποτελεί μια χρόνια νόσο η οποία επηρεάζει ιδιαίτερα τη Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής (ΣΥΠΖ) των ασθενών. Σκοπός: Η διερεύνηση της επίδρασης του επιπέδου κατάθλιψης στη ΣΥΠΖ των ασθενών με Σ...
Read More
18
Φεβ
2017

Αξιολόγηση αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος πολύκλινων θαλάμων νοσηλείας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η αξιοποίηση του περιβάλλοντος είναι σημαντική στα νοσοκομεία, τόσο στη δημιουργία θεραπευτικών συνθηκών, όσο και στη βιωσιμότητά τους. Μελλοντικά, η ανάγκη αναδιαμόρφωσης των νοσοκομείων διαφαίνεται πιθανότερη, από την κατασκευή ...
Read More
18
Φεβ
2017

Ανίχνευση περιπτώσεων Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας από τελειόφοιτους φοιτητές νοσηλευτικής στην κοινότητα: μια πιλοτική μελέτη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η πρώιμη ανίχνευση της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) αποτελεί το κλειδί για τον έλεγχο και τη διαχείρισή της. Εάν οι νοσηλευτές εκπαιδευτούν σε βασικές πρακτικές, όπως στην εκτέλεση σπιρομετρήσεων και στην αξιολό...
Read More
18
Φεβ
2017

Διαχείριση των κινδύνων και των λαθών στη χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Σερρών συγκριτικά με τις απαιτήσεις του προτύπου OHSAS 18001:1999

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθούν τα μέτρα που εφαρμόζονται για τη διαχείριση των κινδύνων κατά την εργασία, στη χειρουργική κλινική ενός δημόσιου νοσοκομείου της Βορείου Ελλάδας, σε σχέση με τις απαιτήσεις του προτύπου OHSAS...
Read More
18
Φεβ
2017

Η σύγχρονη βιοψυχοκοινωνική προσέγγιση του χρόνιου νευροπαθητικού πόνου, από την πλευρά των νοσηλευτών.

Posted By :
Comments : Off
χρόνιος νευροπαθητικός πόνος είναι μια πολύ διαδεδομένη διαταραχή και η διαχείρισή του αποτελεί πρόκληση για τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης παγκοσμίως. Το σοβαρό αυτό πρόβλημα υγείας συναντάται περισσότερο στις βιομηχανικές χώρες, με επιπο...
Read More