14
Νοέ
2010

Η ∆ιαπολιτισμική Νοσηλευτική ως Θεωρητικό Πλαίσιο για τη Στήριξη της Νοσηλευτικής Μαζικών Καταστροφών

Θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας στη Μαρία Γκίκα, η οποία μοιράστηκε την εμπειρία της στη μελέτη – περίπτωση που παρατίθεται και στη δασκάλα μας Αν. Καθ. Παναγιώτα Σουρτζή, η οποία με τις ενδιαφέρουσες προτάσεις και την παρότρυνσή της βοήθησε να ολοκληρωθεί α...
Read More
14
Νοέ
2010

∆ιερεύνηση του Άγχους και της Ικανοποίησης των Νοσηλευτών από την Εργασία τους. Η Περίπτωση των Νεφρολογικών Κέντρων. Σύντομη Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος: Το νοσηλευτικό προσωπικό διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικούς ρόλους και η συμβολή του στην αποτελεσματικότητα του νοσοκομείου είναι τεράστια. Η ικανοποίηση του νοσηλευτικού προσωπικού από την εργασία, έχει καταστεί τις τελευταίες δεκαετίες αντικείμενο μελέτης της...
Read More
14
Νοέ
2010

Κόστος Ιατρονοσηλευτικών Πράξεων σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΚΟΠΟΣ της παρούσης μελέτης ήταν ο υπολογισμός του κόστους διαφόρων ιατρονοσηλευτικών πράξεων ρουτίνας σε Μ.Ε.Θ. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟ∆ΟΣ: Μελετήθηκαν 60 ασθενείς ΜΕΘ για 166 ημέρες νοσηλείας. Η μελέτη είχε διάρκεια 5 περίπου μηνών, ενώ η συλλογή των δεδομένων ξεκίνησε στις...
Read More
14
Νοέ
2010

Η Σημασία των ∆εικτών Αξιολόγησης Θεραπευτικών Παρεμβάσεων, Λειτουργίας Υπηρεσιών Υγείας και Υγείας του Πληθυσμού, στο Σχεδιασμό Πολιτικής Υγείας

Posted By :
Comments : Off
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ανάγκη για αξιολόγηση στο χώρο της υγείας δημιουργήθηκε κυρίως λόγω της αμφισβητούμενης αποτελεσματικότητας πολλών θεραπευτικών παρεμβάσεων και υπηρεσιών υγείας, αλλά και οργανωτικών και διοικητικών ελλείψεων που οδηγούν σε απώλεια πόρων και σε διόγκωση των δαπανών για...
Read More
14
Νοέ
2010

∆ιερεύνηση Γνώσεων, Στάσεων και Αντιλήψεων Φοιτητών Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας σε σχέση με το AIDS

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός: Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στη διερεύνηση του επιπέδου γνώσεων και αντιλήψεων των φοιτητών σχολών Επαγγελμάτων Υγείας του Πανεπιστημίου Αθηνών αναφορικά με παραμέτρους για τη νόσο του AIDS καθώς και τις απόψεις τους για τη στάση της πολιτείας. Η μελέτη αφορά ...
Read More