Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής (Τόμος 11, Τεύχος 4) - page 72

[70]
Ε
ΛΛΗΝΙΚΟ
Π
ΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ
Ν
ΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Ε
ΠΙΣΤΗΜΗΣ
Τ
ομοσ
9 - Τ
ευχοσ
1
[67]
Το Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης δέχε-
ται πρωτότυπες μικτής μεθοδολογίας εμπειρικές μελέτες
από τις κοινωνικές, συμπεριφορικές, ανθρωπιστικές και
επιστήμες υγείας, στις οποίες συμμετέχουν έως έξι (6) συγ-
γραφείς, με έκταση μέχρι 7.000 λέξεις, εξαιρουμένων των
πινάκων, των γραφημάτων, της βιβλιογραφίας και της πε-
ρίληψης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να επιτραπεί
κείμενο μέχρι 10.000 λέξεις, εφόσον αιτιολογείται από τη
φύση και τα αποτελέσματα της έρευνας και μετά από έγκρι-
ση του διευθυντή σύνταξης.
Ο σκοπός των άρθρων μικτής μεθοδολογίας, είναι η εν-
σωμάτωση των δεδομένων πάνω σε ένα θέμα, μέσα από τον
ποσοτικό και ποιοτικό τρόπο ερευνητικής μεθοδολογικής
προσέγγισης, με στόχο την ενίσχυση και επιβεβαίωση των
αποτελεσμάτων που προκύπτουν. Εκτός από τη συνεισφορά
του άρθρου στη γνωστική περιοχή του υπό μελέτη θέμα-
τος, θα πρέπει να γίνεται συζήτηση σχετικά και με το πώς το
συγκεκριμένο άρθρο συμβάλει τη βιβλιογραφία της μικτής
ερευνητικής προσέγγισης.
Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι τα εξής:
Η σημαντικότητα του ερευνητικού προβλήματος
Το θεωρητικό πλαίσιο
Τα ερευνητικά ερωτήματα να απαντώνται μέσα από το
μικτό μεθοδολογικό σχεδιασμό
Να υπάρχει μικτής μεθοδολογίας σχεδιασμός, δειγ-
ματοληψία και ανάλυση, καθώς και μίξη των ευρη-
μάτων
Ποιότητα της συζήτησης και χρησιμότητα των συμπε-
ρασμάτων
Συμβολή της μελέτης στη βιβλιογραφία της μικτής
ερευνητικής προσέγγισης.
Τα πρωτότυπα κείμενα που δεν δείχνουν τη μίξη των ποι-
οτικών και ποσοτικών ευρημάτων ή δεν αναλύουν στη
συζήτηση το πώς το συγκεκριμένο άρθρο συνεισφέρει στη
βιβλιογραφία της μικτής μεθοδολογικής ερευνητικής προ-
σέγγισης, δεν θα γίνονται αποδεκτά για δημοσίευση.
Σχετικά με τη μορφοποίηση του κειμένου ενός άρθρου
μικτής μεθοδολογίας, ανατρέξτε στις γενικές οδηγίες υπο-
βολής άρθρων. Επίσης:
Τίτλος*
Περίληψη*
Λέξεις-κλειδιά*
Εισαγωγή
Μεθοδολογία (Σχεδιασμός, Δείγμα μελέτης, Συλλογή δε-
δομένων, Θέματα ηθικής-Δεοντολογίας, Ανάλυση των
δεδομένων-Κριτήρια μεθοδολογικής αυστηρότητας
διεξαγωγής της μελέτης)
Αποτελέσματα
Συζήτηση
Συμπεράσματα
Συνεισφορά
Πίνακες, Διαγράμματα, Σχήματα
* στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα
Περίληψη
Η περίληψη δεν πρέπει να ξεπερνά τις 250 λέξεις και πρέπει
να περιλαμβάνει τις παρακάτω ξεχωριστές ενότητες: εισα-
γωγή, στην οποία αναφέρεται σύντομα το βασικό θεωρητι-
κό πλαίσιο της μελέτης, σκοπός της έρευνας (μία πρόταση),
υλικό-μέθοδος, το βασικό είδος σχεδιασμού της μελέτης
(ποιοτικό ή ποσοτικό), το δείγμα, το πώς που και πότε δι-
εξήχθη η έρευνα, και το είδος της ποσοτικής και ποιοτικής
ανάλυσης, αποτελέσματα, δηλαδή τα κύρια ευρήματα, και
συμπεράσματα που μπορεί να περιλαμβάνουν τις πιθανές
προτάσεις για εφαρμογή της νέας γνώσης στην πράξη.
Λέξεις-κλειδιά
Από τρείς έως πέντε λέξεις σχετικές με το περιεχόμενο της
έρευνας και που μπορεί να βοηθήσουν στον εντοπισμό της,
μετά από αναζήτηση.
ΚΥΡΙωΣ ΚΕΙΜΕΝΟ
Το κυρίως κείμενο θα πρέπει να περιλαμβάνει τις παρακά-
τω υποενότητες:
ΕΙΣΑΓωΓΗ
Στην εισαγωγή θα πρέπει να καθορίζεται το σκεπτικό, το
πλαίσιο και η σημαντικότητα του άρθρου για τη νοσηλευ-
τική, ή τις επιστήμες υγείας, σε διεθνές επίπεδο. Περιλαμ-
βάνει επίσης, το επιστημονικό και θεωρητικό πλαίσιο στο
οποίο στηρίζεται η έρευνα. Σε αυτή την ενότητα θα πρέπει
να περιγράφονται οι θεωρητικοί και λειτουργικοί ορισμοί
των εννοιών και μεταβλητών, με τις οποίες ασχολείται η
μελέτη, καθώς και η σχέση τους με το θεωρητικό υπόβα-
θρο. Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να υποστηρίζονται από
την αντίστοιχη βιβλιογραφία.
Προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην κριτική αξιολόγη-
ση και επιλογή των βιβλιογραφικών παραπομπών, ώστε
να είναι οι πιο αντιπροσωπευτικές, σύγχρονες και σχετικές
(εως 30 πηγές), να προέρχονται τόσο από ποσοτικές, όσο
και από ποιοτικές έρευνες και να υποστηρίζουν την ανάγκη
εκπόνησης μελέτης μικτής μεθοδολογίας πάνω στο θέμα.
Σε περίπτωση που η μελέτη αφορά ελληνικό πληθυσμό, θα
πρέπει να περιλαμβάνει και αντίστοιχες αναφορές σε ελλη-
νική βιβλιογραφία, εάν υπάρχουν. Στο τέλος, σε χωριστή
παράγραφο της εισαγωγής, αναφέρονται ο σκοπός και οι
στόχοι της μελέτης. Ο σκοπός της μελέτης παρουσιάζεται
ως αφήγηση προθέσεων ή ως ερευνητική ερώτηση ή ως
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΙΚΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ
1...,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71 73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,...83
Powered by FlippingBook