Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής (Τόμος 11, Τεύχος 1) - page 72

[70]
Ε
ΛΛΗΝΙΚΟ
Π
ΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ
Ν
ΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Ε
ΠΙΣΤΗΜΗΣ
[62]
λληνικο
Π
εριο
Δ
ικο
τησ
ν
οσηλευτικησ
ε
Πιστημησ
Η εμπειρική έρευνα είναι μια μορφή πρωτογενούς έρευνας
και προσέγγισης της γνώσης μέσω της άμεσης ή έμμεσης
παρατήρησης ενός φαινομένου. Βασίζεται σε παρατηρήσεις
και μετρήσεις, οι οποίες αναλύονται είτε ποσοτικά, είτε ποι-
οτικά. Η ποσοτική έρευνα αναφέρεται στη συστηματική διε-
ρεύνηση φαινομένων, μέσω στατιστικών και μαθηματικών
δοκιμασιών.
Το Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης δέχεται
πρωτότυπες εμπειρικές ποσοτικές έρευνες, στις οποίες συμ-
μετέχουν έως έξι (6) συγγραφείς, με έκταση μέχρι 5000 λέξεις,
εξαιρουμένων των πινάκων, των γραφημάτων, της βιβλιο-
γραφίας και της περίληψης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπο-
ρεί να επιτραπεί κείμενο μέχρι 7000 λέξεις, εφόσον αιτιολογεί-
ται από τη φύση και τα αποτελέσματα της έρευνας και μετά από
έγκριση του διευθυντή σύνταξης. Σχετικά με τη μορφοποίηση
του κειμένου, ανατρέξτε στις γενικές οδηγίες υποβολής:
Τίτλος*
Περίληψη*
Λέξεις-κλειδιά*
Εισαγωγή
Μεθοδολογία (Σχεδιασμός, Δείγμα μελέτης, Συλλογή
δεδομένων, Θέματα ηθικής-Δεοντολογίας, Στατιστική
Ανάλυση)
Αποτελέσματα
Συζήτηση
Συμπεράσματα
Συνεισφορά
Πίνακες
* στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα
Περίληψη
Η περίληψη δεν πρέπει να ξεπερνά τις 250-300 λέξεις και
πρέπει να περιλαμβάνει τις παρακάτω ξεχωριστές ενότητες:
εισαγωγή, στην οποία αναφέρεται σύντομα το βασικό θεω-
ρητικό πλαίσιο της μελέτης, σκοπός της έρευνας, υλικό-μέ-
θοδος, το είδος σχεδιασμού της μελέτης, το δείγμα, το πώς
που και πότε διεξήχθη η έρευνα, και το είδος της στατιστικής
ανάλυσης, αποτελέσματα, δηλαδή τα κύρια ευρήματα, και
συμπεράσματα που μπορεί να περιλαμβάνουν τις πιθανές
προτάσεις για εφαρμογή της νέας γνώσης στην πράξη.
Λέξεις-κλειδιά
Από τρείς έως πέντε λέξεις σχετικές με το περιεχόμενο της
έρευνας και που μπορεί να βοηθήσουν στον εντοπισμό της,
μετά από αναζήτηση.
ΚΥΡΙωΣ ΚΕΙΜΕΝΟ
Το κυρίως κείμενο θα πρέπει να περιλαμβάνει τις παρακάτω
υποενότητες:
ΕΙΣΑΓωΓΗ
Στην εισαγωγή θα πρέπει να καθορίζεται το σκεπτικό, το
πλαίσιο και η σημαντικότητα του άρθρου για τη νοσηλευ-
τική, ή τις επιστήμες υγείας, σε διεθνές επίπεδο. Περιλαμ-
βάνει επίσης, το επιστημονικό και θεωρητικό πλαίσιο στο
οποίο στηρίζεται η έρευνα. Σε αυτή την ενότητα θα πρέπει να
περιγράφονται οι θεωρητικοί και λειτουργικοί ορισμοί των
εννοιών και μεταβλητών, με τις οποίες ασχολείται η μελέτη,
καθώς και η σχέση τους με το θεωρητικό υπόβαθρο. Όλα τα
παραπάνω θα πρέπει να υποστηρίζονται από την αντίστοιχη
βιβλιογραφία. Πολύ προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην κρι-
τική αξιολόγηση και επιλογή των βιβλιογραφικών παραπο-
μπών, ώστε να είναι οι πιο αντιπροσωπευτικές, σύγχρονες
και σχετικές. Ο αριθμός τους δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις
30. Σε περίπτωση που η μελέτη αφορά ελληνικό πληθυσμό,
θα πρέπει να περιλαμβάνει και αντίστοιχες αναφορές σε ελ-
ληνική βιβλιογραφία, εάν υπάρχουν.
Στο τέλος, σε χωριστή παράγραφο της εισαγωγής, αναφέρο-
νται ο σκοπός και οι στόχοι της μελέτης. Όπου είναι εφικτό θα
πρέπει να διατυπώνονται σαφώς οι ερευνητικές υποθέσεις,
οι οποίες θα ελεγχθούν στην πορεία της μελέτης.
Η έκταση της εισαγωγής δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 3
σελίδες κειμένου.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τις εξής υποενότητες: Σχεδι-
ασμός, Δείγμα μελέτης, Συλλογή δεδομένων, Θέματα ηθι-
κής-Δεοντολογίας και Στατιστική Ανάλυση.
Σχεδιασμός
Εδώ δηλώνεται σαφώς το είδος του ερευνητικού σχεδί-
ου που χρησιμοποιήθηκε πχ περιγραφική, πειραματική,
ημι-πειραματική, συγχρονική, κοόρτης κτλ. Στη συνέχεια
περιγράφεται τι ακριβώς περιέλαβε το ερευνητικό σχέδιο.
Όπου είναι εφικτό (κυρίως σε μελέτες παρέμβασης), μπορεί
να χρήσιμο ένα διάγραμμα ροής κατά CONSORT.
Δείγμα μελέτης
Εδώ περιγράφεται ο πληθυσμός και το δείγμα. Πρέπει να
αναφέρεται το είδος και ο τρόπος δειγματοληψίας (τυχαιο-
ποιημένη, διαστρωματωμένη, ευκολίας, σκόπιμη κτλ). Επί-
σης, τα κριτήρια ένταξης και αποκλεισμού στη μελέτη (όπου
είναι εφικτό) και οι λόγοι που επιλέγηκαν αυτά. Είναι σημα-
ντικό να περιλαμβάνεται αναλυτικά ο τρόπος με τον οποίο
έγινε η επιλογή των συμμετεχόντων. Τέλος, θα πρέπει όπου
είναι δυνατό να αναφέρεται ο υπολογισμός του μεγέθους του
δείγματος, ή εναλλακτικά το πώς προσδιορίστηκε ο επαρκής
αριθμός συμμετεχόντων.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ - ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
1...,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71 73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,...88
Powered by FlippingBook