Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής (Τόμος 11, Τεύχος 2) - page 72

[70]
Ε
ΛΛΗΝΙΚΟ
Π
ΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΤΗΣ
Ν
ΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Ε
ΠΙΣΤΗΜΗΣ
[60]
¤
¨¨¦ì§êé
Ƥ©
¤Ü§é
£
§êé
Ƥ
ª¦Ï
Ƥì
éϦ¨¤«ª§ê¦Ï
Ƥ¤
©§Ïª¦ë¦Ï
Οι περιγραφικές ή αφηγηµατικές ανασκοπήσεις παρουσι-
άζουν τα αποτελέσµατα ερευνών πάνω σε ένα θέµα κατά
τη διάρκεια µιας συγκεκριµένης χρονικής περιόδου, ή τα
αποτελέσµατα νέων ερευνών µε αξιολογική σειρά, τα οποία
συσχετίζονται µε την προϋπάρχουσα γνώση. Το Ελληνικό
Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήµης δέχεται περιγρα-
φικές ανασκοπήσεις που συµβάλλουν στην εξέλιξη της νο-
σηλευτικής επιστήµης, στις οποίες συµµετέχουν έως τρεις
(3) συγγραφείς, µε έκταση µέχρι 5000 λέξεις, εξαιρουµένων
των πινάκων, των γραφηµάτων, της βιβλιογραφίας και της
περίληψης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί να επιτραπεί
κείµενο µέχρι 7000 λέξεις εφόσον αιτιολογείται από τη φύση
και την προσέγγιση του θέµατος και µετά από έγκριση του
διευθυντή σύνταξης.
Η δοµή θα πρέπει να είναι η ακόλουθη:
Τίτλος *
Περίληψη *
Λέξεις-κλειδιά *
Εισαγωγή
Κύριο θέµα ανασκόπησης
Συµπεράσµατα
* στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα
Επισήµανση: Στις περιγραφικές ανασκοπήσεις δεν περι-
λαµβάνεται κεφάλαιο µεθοδολογίας.
Περίληψη
Η περίληψη ακολουθεί ενιαία δοµή και δεν ξεπερνά τις 250
λέξεις.
Λέξεις-κλειδιά
Τρεις έως έξι λέξεις που αντιπροσωπεύουν το περιεχόµενο
της έρευνας, γραµµένες αλφαβητικά.
Η µορφοποίηση κεφαλαίων και υποκεφαλαίων θα ακολουθεί το
εξήςπαράδειγµα(χωρίςαριθµήσεις,στηναριστερήπλευράτηςσε-
λίδας, ενώηστοίχιση τουκειµένουπαραµένει κεντρική):
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
(κεφαλαία γράµµατα µε έντονη γραφή, bold)
ΤΙΤΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
(κεφαλαία γράµµατα µε έντονη γρα-
φή, bold)
Υποκεφάλαιο
(πεζά γράµµατα µε έντονη γραφή, bold)
Τµήµα υποκεφαλαίου
(πεζά µε πλάγια γραφή, italics)
Υποκεφάλαιο
(πεζά γράµµατα µε έντονη γραφή, bold)
Τµήµα υποκεφαλαίου
(πεζά µε πλάγια γραφή, italics)
κλπ ανάλογα µε το θέµα…
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
(κεφαλαία γράµµατα µε έντονη γραφή,
bold)
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
(κεφαλαία γράµµατα µε έντονη γραφή,
bold)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εισαγωγή θα πρέπει να είναι γραµµένη µε τέτοιο τρόπο,
ώστε οι επαγγελµατίες υγείας χωρίς εξειδίκευση σε αυτόν
τον τοµέα, να κατανοούν το υπό διερεύνηση θέµα. Η εισα-
γωγή ολοκληρώνεται µε σύντοµη αναφορά στο σκοπό του
παρόντος άρθρου.
ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ
Το κυρίως θέµα χωρίζεται σε υποενότητες (κεφάλαια και
υποκεφάλαια) ανάλογα µε τα αποτελέσµατα από τη διερεύ-
νηση της πρόσφατης διεθνούς και εγχώριας βιβλιογραφίας.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
∆εν αποτελούν περίληψη ή επανάληψη των αποτελεσµά-
των που αναγράφονται στο κυρίως θέµα. Αποσαφηνίζεται
η συνεισφορά της περιγραφικής ανασκόπησης στην υπάρ-
χουσα γνώση, προτείνονται θέµατα για τροποποίηση πρα-
κτικών, ή για µελλοντική έρευνα, τα οποία αναδείχθηκαν
µέσα από το παρόν άρθρο.
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
1...,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71 73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,...90
Powered by FlippingBook