Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής (Τόμος 11, Τεύχος 3) - page 72

[70]
Ε
ΛΛΗΝΙΚΟ
Π
ΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ
Ν
ΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Ε
ΠΙΣΤΗΜΗΣ
[56]
λληνικο
Π
εριο
Δ
ικο
τησ
ν
οσηλευτικησ
ε
Πιστημησ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Η Διεύθυνση Σύνταξης αποφασίζει για τον ταχύτερο δυνατό
χρόνο δημοσίευσης των εργασιών, βασιζόμενη σε διάφορα
κριτήρια, όπως είναι η τήρηση της προτεραιότητας κατά την
ημερομηνία υποβολής, η αναλογία ερευνητικών και ανα-
σκοπικών άρθρων ανά τεύχος, η μη δημοσίευση στο ίδιο
τεύχος άρθρων των ίδιων συγγραφέων, άρθρων παρό-
μοιας θεματολογίας κλπ. Η προτεραιότητα για δημοσίευση
βασίζεται στην ημερομηνία αποδοχής και όχι στην ημερο-
μηνία πρώτης υποβολής του κειμένου.
Η Διεύθυνση Σύνταξης διατηρεί το δικαίωμα μικρών τρο-
ποποιήσεων της μορφής και του περιεχομένου των εργα-
σιών, ωστόσο, μεγάλες ή ουσιώδεις τροποποιήσεις, κυρί-
ως αναφορικά με το περιεχόμενο, θα γίνονται μόνο με τη
σύμφωνη γνώμη των συγγραφέων.
Οι συγγραφείς των ερευνητικών μελετών (πρωτογενών και
δευτερογενών) δεν μπορεί να είναι περισσότεροι από έξι
(6), παρά μόνο μετά από εξαίρεση (π.χ. όταν πρόκειται για
διεπιστημονικές, μεγάλης κλίμακας, πολυκεντρικές μελέ-
τες). Οι συγγραφείς των υπόλοιπων εργασιών δεν μπορεί
να είναι περισσότεροι από τρεις (3), με πιθανή εξαίρεση,
κάποια γενικά άρθρα μεθοδολογικού τύπου, ή κλινικές κα-
τευθυντήριες οδηγίες.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ (λίστα ελέγχου – check list)
Σε κάθε άρθρο που υποβάλλεται, οι συγγραφείς θα πρέπει
να περιλαμβάνουν τα εξής (προς διευκόλυνσή σας, τσεκά-
ρετε δίπλα, τι από τα παρακάτω έχετε υποβάλει):
01. Συνοδευτική Επιστολή (υπάρχει υπόδειγμα)
02. Σελίδα τίτλου*
03. Σελίδα περίληψης*
04. Σελίδα Βασικών Σημείων του Άρθρου
05. Κυρίως κείμενο του άρθρου
06. Συμβολή των συγγραφέων
07. Χρηματοδότηση (εάν υπάρχει)
08. Ευχαριστίες (εάν υπάρχουν)
09. Προηγούμενη δημοσίευση (εάν υπάρχει)
10. Βιβλιογραφικός κατάλογος
11. Πίνακες και σχήματα
* θα υπάρχουν και στην αγγλική γλώσσα. Δείτε οδηγίες
που ακολουθούν
Σελίδα τίτλου
-
Τίτλος έως 25 λέξεις (πεζοί - έντονοι χαρακτήρες)
-
Ονοματεπώνυμο, φορέας εργασίας (πχ ΓΝΑ «Ιππο-
κράτειο»). Με εκθέτες, κάθε όνομα θα παραπέμπει
στον αντίστοιχο φορέα
-
Υπεύθυνος αλληλογραφίας (ονοματεπώνυμο, ηλε-
κτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας)
-
Ημερομηνία υποβολής
-
Όλα τα παραπάνω και στην Αγγλική γλώσσα (σε χω-
ριστή σελίδα)
Σελίδα περίληψης
-
Τίτλος του άρθρου (πεζοί-έντονοι χαρακτήρες)
-
Η λέξη ΠΕΡΙΛΗΨΗ, γράφεται με έντονους κεφαλαί-
ους χαρακτήρες
-
Η περίληψη δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 250-300 λέ-
ξεις (βλέπε σχετικό link ανάλογα με το είδος του άρθρου)
-
Θα πρέπει να υποβάλλεται στην ελληνική & αγγλική
γλώσσα, χωρίς βιβλιογραφικές αναφορές, ή συντμή-
σεις λέξεων.
-
Εάν το άρθρο υποβάλλεται στην αγγλική γλώσσα, δεν
χρειάζεται η ελληνική εκδοχή του τίτλου ή της περί-
ληψης.
-
Ακολουθείται από 3 (τρεις) έως έξι (6) λέξεις κλειδιά
κατά αλφαβητική σειρά, οι οποίες θα πρέπει να προ-
κύπτουν από το περιεχόμενο του άρθρου και να δια-
χωρίζονται μεταξύ τους με κόμμα (,). Οι λέξεις κλει-
διά θα πρέπει να είναι γενικού περιεχομένου και να
διευκολύνουν τον εύκολο ευρετηριασμό του άρθρου
κατά την αναζήτησή του, στις βάσεις δεδομένων από
άλλους ερευνητές.
-
Περίληψη και στην αγγλική γλώσσα (σε χωριστή σελίδα)
Σελίδα Βασικών Σημείων του Άρθρου
Τα βασικά σημεία του άρθρου (highlights/key points) αναγρά-
φονται σε χωριστή σελίδα και αφορούν στα κύρια ευρήματα,
παρέχοντας μια γρήγορη ματιά του συνολικού άρθρου. Περι-
λαμβάνουν τρεις έως πέντε προτάσεις (με κουκίδες) που περι-
γράφουν την ουσία της ανασκόπησης ή της έρευνας (αποτελέ-
σματα ή συμπεράσματα) και τονίζουν τη σημασία του άρθρου.
Η κάθε πρόταση δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους 85 χαρακτήρες
(μαζί με τα κενά διαστήματα και τα σημεία στίξης). Hφράση ΒΑ-
ΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ γράφεται με κεφαλαίους έντονους χαρακτήρες.
Παράδειγμα στην Ελληνική γλώσσα
Παπαδόπουλος Δ, Βασιλείου Γ, Γεωργίου Α (2014).
Επαγγελματική εξουθένωση και καθημερινή λειτουργικό-
τητα: Μια θεωρητική ανάλυση. Ελληνικό Περιοδικό Νοση-
λευτικής Επιστήμης, 5: 14-20.
Βασικά Σημεία του Άρθρου
Ανάλυση της εξουθένωσης από την οπτική του ερ-
γαζόμενου.
Η εξουθένωση ως διαμεσολαβητικός παράγοντας
στην καθημερινότητα.
Η εξουθένωση αυξάνεται ανάλογα με τις εργασιακές
απαιτήσεις.
Η εξουθένωση μειώνεται ανάλογα με τα εργασιακά
αποθέματα.
Οι εργαζόμενοι με υψηλά επίπεδα εξουθένωσης
χρήζουν εξατομικευμένης στήριξης.
1...,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71 73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,...94
Powered by FlippingBook