Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής (Τόμος 11, Τεύχος 1) - page 1

Τόµος 11, Τεύχος 1, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2018
Volume 11, Issue 1, JANUARY - FEBRUARY - MARCH 2018
ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ – EDITORIAL
Η επικοινωνία με τον ασθενή, στις μέρες μας: Αναγκαία ή περιττή κλινική
δεξιότητα/πράξη;
Communication with the patient nowadays: is it a necessary clinical skill/practice?
Θάλεια Μπελλάλη
ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ – GENERAL ARTICLES
Ειδικός Νοσηλευτής Διαβήτη και εξατομικευμένη εκπαίδευση στο νοσοκομείο
Diabetes Specialist Nurse and individualized education in the hospital
Ευγενία Βλάχου
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ - REVIEWS
Καλές πρακτικές για τη βελτίωση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών υγείας στις
Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών
Best practices in healthcare services quality improvement in neonatal intensive
care unit (NICU)
Αγάπη Συµεωνίδου, Παρασκευή Καραγιάννη, Γεώργιος Τσιότρας
Συναισθηματική νοημοσύνη και ηγεσία στη νοσηλευτική πράξη
Emotional Intelligence and Leadership in Nursing practice
Μιχαήλ Κουράκος, Γεωργία Πουληµενάκου, Αλεξάνδρα Μήτση
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ - RESEARCH ARTICLES
Διερεύνηση των στάσεων των γιατρών, του νοσηλευτικού προσωπικού και των
ασθενών απέναντι στη νοσηλευτική συνταγογράφηση.
Investigation of the attitudes of medical/nursing staff and patients towards nurse
prescribing
Ιωάννα Λουραντάκη, Κορίνα Κατσαλιάκη
Διερεύνηση των εργασιακών απαιτήσεων και των πηγών στήριξης των Νοσηλευτών
Μονάδων Εντατικής Θεραπείας στα Δημόσια Νοσηλευτήρια της Κύπρου
Exploring the job demands and support resources of Intensive Care Unit nurses
in Cyprus’ public hospitals
∆έσπω Κωνσταντίνου, Ευγενία Μηνασίδου, Μαρία Γκριζιώτη, Χαριτήνη Τσαγκάρη,
Θάλεια Μπελλάλη
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...88
Powered by FlippingBook