Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής (Τόμος 10, Τεύχος 2) - page 1

Τόµος 10, Τεύχος 2, ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2017
Volume 10, Issue 2, APRIL - MAY - JUNE 2017
ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL
The national health system in Greece and economic crisis: pathogenies
and prospects
Foteini Koulouri, George Anastopoulos, Aristeidis Daglas
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ - REVIEWS
Σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής και κοινωνική υποστήριξη
γυναικών με καρκίνο του μαστού: μια βιβλιογραφική ανασκόπηση
Health related quality of life and social support for women with breast
cancer: a literature review
Άρης Υφαντής, Γεώργιος Ίντας, Μιχάλης Κοντός
Η Προγραμματισμένη Καισαρική Τομή ως μέθοδος τοκετού: μια
περιγραφική ανασκόπηση
Elective cesarean section as a woman’s choice: a narrative literature
review
Γεωργία Ποντίκη, Μαριάννα ∆ρακοπούλου, Παρασκευή Αποστολάρα
The level of perceived quality and safety of health services by recipi-
ents. Recommendations and interventions for health care policies
Foteini Koulouri, George Anastopoulos, George Avramidis, Dimitrios
Skoutelis
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ - RESEARCH ARTICLES
Οι ανάγκες ανάπτυξης δομών φροντίδας όπως προκύπτουν από στοιχεία
των ετήσιων διακομιδών ενός περιφερειακού νοσοκομείου
Need of health care structures’ development, based on annually data of
ambulance transportations conducted by a Provincial hospital
Μαρία Σαρίδη, Ελπίδα Παπακωνσταντίνου, Μαργαρίτα ∆αµουλιάνου,
Θεοφανία Πανουτσοπούλου, Γεωργία Παπαγεωργίου, Αικατερίνη Τόσκα
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...64
Powered by FlippingBook