29
Μάι
2016

Ευμάρεια της οικογένειας, κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο και διατροφικές συνήθειες πρωτοετών φοιτητών.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Το χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο έχει σχετιστεί με την υιοθέτηση συμπεριφορών διακινδύνευσης για την υγεία, συντηρώντας τις κοινωνικές ανισότητες στην υγεία. Έως σήμερα δεν έχει διερευνηθεί διεξοδικά ο πιθανός ρόλος του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου στ...
Read More
29
Μάι
2016

Πνευματικότητα / θρησκευτικότητα και σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής ασθενών με χρόνια και απειλητικά για τη ζωή νοσήματα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Για πολλούς ασθενείς με χρόνια και απειλητικά για τη ζωή νοσήματα, η κάλυψη των πνευματικών και θρησκευτικών αναγκών είναι σημαντικότερη από την κάλυψη των βιολογικών και σωματικών αναγκών. Ως πνευματικότητα ορίζεται ο τρόπος με τον οποίο το άτομο προσπαθεί να ...
Read More
29
Μάι
2016

Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις και ποιότητα ζωής ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση: Ανασκόπηση ποσοτικών και ποιοτικών μελετών για το διάστημα 2000 – 2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η επίδραση της Πολλαπλής Σκλήρυνσης (ΠΣ) στην Ποιότητα Ζωής (ΠΖ) των ατόμων που πάσχουν από τη συγκεκριμένη νόσο έχει μελετηθεί περισσότερο από την επίδραση οποιασδήποτε άλλης νευρολογικής διαταραχής. Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι, μέσα από την ανασκόπηση της διεθνούς...
Read More
29
Μάι
2016

Eξάρτηση από τη νικοτίνη και στρατηγικές διακοπής καπνίσματος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η χρήση καπνού αναφέρεται από τον 6ο π.Χ αιώνα, όμως ο 20ος αιώνας σηματοδοτείται από την ευρεία χρήση καπνού, τη δημιουργία προτύπων καπνιστών και την ίδρυση μεγάλων καπνοβιομηχανίων. Η υγιεινομική κοινότητα, αρχικά, δεν αντιμετώπιζε το κάπνισμα ως επιβλ...
Read More
29
Μάι
2016

Η Κριτική Σκέψη στη Νοσηλευτική Πρακτική: επίκαιρη για το 2016, όσο ποτέ!

Posted By :
Comments : Off
Ως κριτική σκέψη ορίζεται η γνωσιακή διαδικασία ενεργούς αντίληψης, ανάλυσης, σύνθεσης και εκτίμησης πληροφοριών, οι οποίες συλλέγονται με την παρατήρηση, την εμπειρία, το συλλογισμό, την αιτιολόγηση και την επικοινωνία και η οποία στοχεύει στην απόφαση για ανάληψη συγκεκριμένη...
Read More