04
Μάι
2017

Διερεύνηση της επίδρασης του Σακχαρώδη Διαβήτη στην Αγγειακή Προσπέλαση Αιμοκαθαιρόμενων Ασθενών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η δημιουργία, αλλά και η διατήρηση μιας καλής αγγειακής προσπέλασης είναι απαραίτητη για την επιτυχή πραγματοποίηση των συνεδριών αιμοκάθαρσης και τη διατήρηση στη ζωή των ασθενών με νεφρική νόσο τελικού σταδίου. Σκοπός της μελέτης ήταν η...
Read More
04
Μάι
2017

Κινητικότητα και λεκτική επικοινωνία των ασθενών που υποβάλλονται σε κρανιεκτομή “εν εγρηγόρσει”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η χειρουργική θεραπεία των γλοιωμάτων σε περιοχές κίνησης και λόγου αποσκοπεί στη μέγιστη δυνατή εκτομή τους, με το ελάχιστο δυνατό μετεγχειρητικό νευρολογικό έλλειμμα. Η επέμβαση εκλογής είναι η κρανιεκτομή με τον ασθενή «εν εγρηγόρσει»...
Read More
04
Μάι
2017

Μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των γονέων από την ποιότητα παρεχόμενης φροντίδας στα νοσηλευόμενα παιδιά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η αποτύπωση του βαθμού ικανοποίησης των γονέων είναι μείζονος σημασίας για τα παιδιατρικά νοσοκομεία, καθώς αποτελεί τη βασική συνιστώσα της αξιολόγησης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στις υπηρεσίες υγείας. Σκοπός: Η εκτίμηση το...
Read More
04
Μάι
2017

Στρατηγικές διαχείρισης του στρες, πριν, κατά και μετά το ωράριο εργασίας του νοσηλευτικού προσωπικού: μια περιγραφική ανασκόπηση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το νοσηλευτικό επάγγελμα χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα εργασιακού στρες, με σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχοσωματική υγεία των εργαζομένων. Σκοπός του παρόντος άρθρου ήταν η διερεύνηση των στρατηγικών που χρησιμοποιούν οι νοσηλευτές πριν, κατά...
Read More
04
Μάι
2017

Οι Νέες Τεχνολογίες στη Νοσηλευτική Εκπαίδευση

Posted By :
Comments : Off
Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνιών αποτελούν αναμφισβήτητα τον καταλύτη πολλών αλλαγών σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης ζωής. Η πλούσια εθνική και διεθνής βιβλιογραφία, αναδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον επιστημόνων διαφόρων κλάδων γι...
Read More