13
Μάι
2015

Παράγοντες που Επηρεάζουν την Αναζήτηση Υπηρεσιών Υγείας: Μια Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η καθυστέρηση λήψης ιατρονοσηλευτικής φροντίδας από τους ασθενείς που εμφανίζουν συγκεκριμένα κλινικά συμπτώματα, επηρεάζεται από πλήθος δημογραφικών, ψυχολογικών, κοινωνικών, γνωστικών και θρησκευτικών παραγόντων, όπως είνα...
Read More