14
Νοέ
2010

Περιεγχειρητική Αιμοδυναμική Παρακολούθηση σε Καρδιοχειρουργικούς Ασθενείς & Νοσηλευτικές Παρεμβάσεις: Ανασκόπηση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα ανασκόπηση εξετάζει το ρόλο που διαδραματίζει ο νοσηλευτής του αναισθησιολογικού στην διεξαγω- γή της αιμοδυναμικής παρακολούθησης του καρδιοχειρουργικού ασθενή. Μας πληροφορεί για νοσηλευτικές πρά- ξεις, διαδικασίες στο καρδιοαναισθησιολογικό τομέα. Οι πηγ...
Read More