22
Μάι
2012

«Διερεύνηση παραγόντων κινδύνου, μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης μετεγχειρητικής ναυτίας και εμετού»

Εισαγωγή: Παρά την πρόοδο που έχει πραγματοποιηθεί στον τομέα της αναισθησιολογίας, τα μετεγχειρητικά προβλήματα και οι επιπλοκές αποτελούν πρόκληση για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Ένα από τα συνηθέστερα μετεγχειρητικά προβλήματα είναι αυτό της μετεγχειρητικής ναυτίας και το...
Read More