28
Ιούλ
2011

Επάρκεια στην Πληροφορική και στη χρήση του ενδοδικτύου μεταξύ των νοσηλευτών σε ένα Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ελλάδας: μία έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίου

Υπόβαθρο: Η πληροφορική έχει εισαχθεί στα τμήματα των Σχολών Επιστημών Υγείας και στα Νοσοκομεία. Οι νοσηλευτές οφείλουν να είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Σκοπός: Να καταγραφούν οι απόψεις των νοσηλευτών σχετικά με τη χρήση της πληροφορική...
Read More