14
Νοέ
2010

Αξιολόγηση των αναγκών και της ικανοποίησης των αναπνευστικών ασθενών ΜΕΘ στην Ελλάδα από τους ίδιους και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό: περιγραφική μελέτη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανασκόπηση: Οι αναπνευστικοί ασθενείς στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) καθώς και οι συγγε- νείς τους αποτελούν πολύτιμη πηγή πληροφοριών σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε αυτήν τη φάση καθώς και τις εξειδικευμένες ανάγκες που έχουν. Σκοπός: Σκοπ...
Read More