12
Δεκ
2014

Μελέτη της συναισθηματικής κατάστασης του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού που διενεργεί καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΑ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η καρδιοαναπνευστική ανακοπή είναι μία επείγουσα και πολύ στρεσσογόνος κατάσταση που επηρεάζει αρνητικά τη συναισθηματική κατάσταση των επαγγελματιών υγείας. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της επί...
Read More