16
Οκτ
2013

∆ιερεύνηση Κόστους-Αποτελεσματικότητας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην Ελλάδα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η υγεία είναι ένα δημόσιο κοινωνικό αγαθό και στα πλαίσια των δυνάμεων της ελεύθερης αγοράς δεν επιτυγχάνεται ισότιμη ή αποτελεσματική κατανομή των πόρων. Σύμφωνα με την οικονομική προσέγγιση της υγείας, η αρρώστια δεν επιτρέπ...
Read More
09
Ιαν
2012

∆ιερεύνηση Επίπτωσης της Φυματίωσης στον Ελλαδικό Χώρο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η επίπτωση της φυματίωσης σε παγκόσμιο επίπεδο έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Σκοπός της εργασίας η διερεύνηση της επίπτωσης της φυματίωσης και των ατομικών και κλινικών χαρακτηριστικών ασθενών στον ελλαδικό χώρο που διαγνώστηκαν με τη νόσο κατά τη χρονι...
Read More