12
Απρ
2022

Άρνηση λήψης υπηρεσιών υγείας: το παράδειγμα άρνησης μετάγγισης αίματος για θρησκευτικούς λόγους υπό την οπτική της πολιτισμικής ικανότητας των επαγγελματιών υγείας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ των Ανθρώπινων ∆ικαιωμάτων και της υγείας είναι δυναμική, αμφίδρομη, αλληλεξαρτώμενη και σε κάποιες περιπτώσεις αλληλοσυγκρουόμενη. Οι προκλήσεις των επαγγελματιών υγείας στο χώρο της υγείας σε μια πολυπολιτ...
Read More