29
Μάι
2016

Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις και ποιότητα ζωής ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση: Ανασκόπηση ποσοτικών και ποιοτικών μελετών για το διάστημα 2000 – 2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η επίδραση της Πολλαπλής Σκλήρυνσης (ΠΣ) στην Ποιότητα Ζωής (ΠΖ) των ατόμων που πάσχουν από τη συγκεκριμένη νόσο έχει μελετηθεί περισσότερο από την επίδραση οποιασδήποτε άλλης νευρολογικής διαταραχής. Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι, μέσα από την ανασκόπηση της διεθνούς...
Read More