09
Αυγ
2021

Ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας και δείκτες ποιότητας σε Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Το Ελληνικό ∆ημόσιο και οι Οργανισμοί Υγείας τα τελευταία χρόνια μέσα από τη ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management), επιχειρούν να εμφυσήσουν και να προάγουν τη βελτίωση της ποιότητας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας τω...
Read More