Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής (Τόμος 10, Τεύχος 4) - page 8

EDITORIAL
[6]
Ε
ΛΛΗΝΙΚΟ
Π
ΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ
Ν
ΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Ε
ΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Balhara (2012). Indexed journal: What does it mean? Lung India 29(2)
Fassoulaki A., Papilas K., Paraskeva A. & Patris K. (2002). Impact factor bias and proposed adjustments for its determination. Acta Anaesthesiol
Scand 46: 902-5.
/
/
/
/
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ από τη Διεύθυνση Σύνταξης
Εκφράζουμε ευχαριστίες προς την παλιά και νέα ομάδα αποδελτίωσης του περιοδικού με συντονίστρια αρχικά
την κ. Ιωάννα Καραμήτρη και σήμερα την Επίκουρη καθηγήτρια Ιωάννα Παπαθανασίου, όπως και στα νέα μέλη
αυτής της ομάδας (Ευαγγελία Σταματοπούλου, Ευτυχία Ευαγγελίδου, Ευάγγελος Φραδέλος), τα οποία ως σήμερα
συνεχίζουν αδιάκοπα τις προσπάθειες επικοινωνίας με τις νέες ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων προκειμένου να
αναδείξουν την υπάρχουσα ποιότητα των δημοσιευμένων άρθρων του Περιοδικού μας, τα οποία επιμελήθηκαν οι
κριτές και τα μέλη της συντακτικής επιτροπής στους οποίες επίσης αξίζουν θερμές ευχαριστίες.
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...72
Powered by FlippingBook