Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής (Τόμος 10, Τεύχος 4) - page 4

[2]
Ε
ΛΛΗΝΙΚΟ
Π
ΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ
Ν
ΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Ε
ΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL
Η Αποδελτίωση ενός Επιστημονικού Περιοδικού
Θάλεια Μπελλάλη, Μαρία Σαρίδη, Θεοδώρα Καυκιά
.....................................................................................................
3
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Παρεμβάσεις για την πρόληψη και διαχείριση των δερματικών βλαβών μετά από ακτινοθεραπεία
Interventions for preventing and managing of skin lesions after radiation.
Ελένη Μπαφέ, Ευάγγελος Δούσης, Αντωνία Καλογιάννη, Ουρανία Γκοβίνα, Άννα Καυγά,
Ιωάννης Καλεμικεράκης
...................................................................................................................................................
7
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ - RESEARCH ARTICLES
Initial and continued adherence to wearing appropriate footwear in people with
diabetic foot disease: results of a pilot study
Aristomenis Kossioris, Nicholas Tentolouris, Venetsana Kyriazopoulou, Chariclia Loupa,
Georgia Markou, George Marakomichelakis, Eftychia Zouridaki, Minos Tyllianakis
..............................................
21
Συσχέτιση του Δείκτη Μάζας Σώματος με τα επίπεδα ινσουλίνης σε προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες
Correlation between Body Mass Index and Insulin Levels in Premenopausal Women
Αναστασία Σαχινίδου, Κατερίνα Χρόνη, Ρόζα Μποικίδου, Μαργαρίτα Κουλούση,
Ευανθία Τσαρή, Σοφία Τενεκετζή
....................................................................................................................................
29
Αξιολόγηση της προσήλωσης των ασθενών στη διαχείριση της
Περιφερικής Αρτηριακής Νόσου σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες
Evaluation of patients’ adherence in accordance with guidelines for
Peripheral Arterial Disease management
Μιχαήλ Ζωγραφάκης Σφακιανάκης, Μιχαήλ Παπανικολάου, Ιωάννα Αλεξάκη, Ευαγγελία Βασιλάκη,
Εμμανουήλ Ανδρουλάκης, Θεοχάρης Κωνσταντινίδης
.................................................................................................
36
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ
.............................................................................................
45
ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
...........................................................................................................................................
47
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...72
Powered by FlippingBook