Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής (Τόμος 11, Τεύχος 1) - page 4

[2]
Ε
ΛΛΗΝΙΚΟ
Π
ΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ
Ν
ΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Ε
ΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Α
ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ – EDITORIAL
Η επικοινωνία με τον ασθενή, στις μέρες μας: Αναγκαία ή περιττή κλινική δεξιότητα/πράξη;
Communication with the patient nowadays: is it a necessary clinical skill/practice?
Θάλεια Μπελλάλη
...............................................................................................................................................................
3
ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ – GENERAL ARTICLES
Ειδικός Νοσηλευτής Διαβήτη και εξατομικευμένη εκπαίδευση στο νοσοκομείο
Diabetes Specialist Nurse and individualized education in the hospital
Ευγενία Βλάχου
................................................................................................................................................................
8
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ - REVIEWS
Καλές πρακτικές για τη βελτίωση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών υγείας στις Μονάδες Εντατικής
Νοσηλείας Νεογνών
Best practices in healthcare services quality improvement in neonatal intensive care unit (NICU)
Αγάπη Συμεωνίδου, Παρασκευή Καραγιάννη, Γεώργιος Τσιότρας
..............................................................................
15
Συναισθηματική νοημοσύνη και ηγεσία στη νοσηλευτική πράξη
Emotional Intelligence and Leadership in Nursing practice
Μιχαήλ Κουράκος, Γεωργία Πουλημενάκου, Αλεξάνδρα Μήτση
................................................................................ 2
3
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ - RESEARCH ARTICLES
Διερεύνηση των στάσεων των γιατρών, του νοσηλευτικού προσωπικού και των ασθενών απέναντι στη
νοσηλευτική συνταγογράφηση.
Investigation of the attitudes of medical/nursing staff and patients towards nurse prescribing
Ιωάννα Λουραντάκη, Κορίνα Κατσαλιάκη
.....................................................................................................................
31
Διερεύνηση των εργασιακών απαιτήσεων και των πηγών στήριξης των Νοσηλευτών Μονάδων Εντατικής
Θεραπείας στα Δημόσια Νοσηλευτήρια της Κύπρου
Exploring the job demands and support resources of Intensive Care Unit nurses in Cyprus’ public hospitals
Δέσπω Κωνσταντίνου, Ευγενία Μηνασίδου, Μαρία Γκριζιώτη, Χαριτήνη Τσαγκάρη,
Θάλεια Μπελλάλη
............................................................................................................................................................
47
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ
.............................................................................................
61
ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
...........................................................................................................................................
63
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...88
Powered by FlippingBook