Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής (Τόμος 11, Τεύχος 1) - page 3

EDITORIAL
Τ
ΟΜΟΣ
11
-
Τ
ΕΥΧΟΣ 1
[1]
I∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ:
ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Βασιλίσσης Σοφίας 47, 10676 Αθήνα, Τηλ.: 210 3648 044
Fax: 210 3648 049, e-mail:
,
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ-∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ:
ΣΑΒΒΑΣ Ι. ΓΑΒΡΑΣ
Κοτζιά 16, 121 37 Περιστέρι,
Τηλ.: 210 5718423, Fax: 210 5753246
e-mail:
ISSN 1791-9002
e-ISSN 2459-2994
ΕΚ∆ΟΤΗΣ:
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ:
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ∆ΑΓΛΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:
∆Ρ. ΘΑΛΕΙΑ ΜΠΕΛΛΑΛΗ
, Καθηγήτρια, Τµήµα Νοσηλευτικής ΑΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΙΖΑΣ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙΣΤΟΛΑΣ
Το ∆Σ της ΕΝΕ:
Πρόεδρος:
∆ηµήτριος Σκουτέλης
, Αντιπρόεδρος Α΄:
∆ηµήτριος Πιστόλας
, Αντιπρόεδρος Β΄:
Απόστολος Κωτσής
Γενικός Γραµµατέας:
Αριστείδης ∆άγλας,
Αναπληρωτής Γραµµατέας:
Κωνσταντία Μπελαλή
Ταµίας:
Λάµπρος Μπίζας,
Οργανωτικός Γραµµατέας:
Γεώργιος ∆όντσιος
Μέλη ∆Σ:
Γεώργιος Αβραµίδης, Γεώργιος Αρβανίτης, Γεώργιος ∆ραχτίδης, Γεώργιος Ίντας, Παναγιώτης Κοσκινάς
Αριστείδης Μάρκου, Συµεών Μπάρκας, Γεώργιος Ποντισίδης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:
Μαρία Σαρίδη
MSc, PhD
∆ρ. Θεοδώρα Καυκιά,
Καθηγήτρια Εφαρµογών, Τµήµα Νοσηλευτικής, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Αθηνά Καλοκαιρινού,
Καθηγήτρια, Τµήµα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ,
Στέφανος Μαντζούκας,
Επίκουρος Καθηγητής, Τµήµα Νοσηλευτικής
ΤΕΙ Ηπείρου,
Ευγενία Μηνασίδου,
Επίκουρος Καθηγήτρια, Τµήµα Νοσηλευτικής, AΤΕΙ Θεσ/νίκης,
Ιωάννα Παπαθανασίου,
Επίκουρος
Καθηγήτρια, Τµήµα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Θεσσαλίας,
Γεώργιος Κριτσωτάκης,
Eπίκουρος Καθηγητής, Τµήµα Νοσηλευτικής, ΑΤΕΙ Κρήτης,
Μιχαήλ Κουράκος,
MSc, PhD,
Βασιλική Ρόκα,
MSc, PhD,
Μαρία Μαλλιαρού,
MSc, PhD,
Ιωάννα Καραµήτρη,
MSc, PhD,
Αθανάσιος
Μαστροκώστας,
MSc, PhD,
Μαρία Γκριζώτη,
MSc,
Μάρθα Κελέση,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τµήµα Νοσηλευτικής, Παν/µιο ∆υτ. Αττικής
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:
Φωτεινή- Ελένη Καραχάλιου,
Παιδίατρος Ενδοκρινολόγος, ∆ιευθύντρια Τµήµατος Άθλησης και Ανάπτυξης Ν.Π. Αγλαΐα Κυριακού
Ιωάννης Κυριόπουλος,
Καθηγητής Οικονοµικών της Υγείας, Κοσµήτωρ ΕΣ∆Υ
Αλέξιος Παραράς,
∆ικηγόρος, ∆ηµοσιολόγος, Νοµικός Σύµβουλος ΕΝΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΤΩΝ
Παρασκευή Αποστολάρα, Αικατερίνη Βενέτη, Μαρία Γέραλη, ∆ηµήτριος ∆άλλας, Γεώργιος Ελεσνίτσαλης, Γεώργιος Ίντας,
Αγγελική Καραΐσκου, Νεκταρία Κάραλη, Νικόλαος Κοντοδηµόπουλος, Βάγια Κωνσταντικάκη, Θεοχάρης Κωνσταντινίδης,
Πολυξένη Μαγγούλια, Βασιλική Μούγια, ∆ηµήτριος Μπαρουξής, Λάµπρος Μπίζας, Ιωάννης Μωΰσογλου, Χρυσούλα Νταφογιάννη,
∆ήµητρα Παλητζήκα, Ειρήνη Παπάζογλου, Νίκη Παυλάτου, Μαρία Ρεκλείτη, Νίκος Στεφανόπουλος, Νικόλαος Στούφης,
Σοφία Τάνη, Αναστάσιος Τζενάλης, Αικατερίνη Τόσκα, Ολυµπία Χαλικιοπούλου, Αλεξάνδρα Χαραλαµπίδου, Καλλιόπη Χατζίκα,
Ελένη Χριστοδούλου, Χρύσα Χρυσοβιτσάνου
ΜΕΛΗ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Dr. Theodoros Koutroubas,
Professor, UC Louvain, Brussels, Belgium,
Dr. Irena Papadopoulos,
Professor of Transcultural Health and Nursing
and Head of Research Centre for Transcultural Studies in Health Middlesex University, London UK,
Dr. Denise M. McEnroe-Petitte,
Associate
Professor, Nursing, Kent State University Tuscarawas, Associate Degree Nursing Program, New Philadelphia, USA,
Dr. Betty Chung Pui Man,
Lecturer, (Health Sciences Syd), Nursing Faculty, Polytechnic University, Hong Kong, PRC,
Dr. Evridiki Papastavrou,
Assistant Professor,
Department of Nursing, Cyprus University of Technology, President of the Council of Nursing and Midwifery, Cyprus,
Dr. Lorendana Sasso,
Associate Professor, Universita degli Studi di Genova, Italy,
Cecilia Sironi,
RN, BSc, MSc Universita degli Studi dell’ Insubria-Varese, Italy,
Dr. Roccο Gennaro,
Head of the Nursing School and Professor, Catholic University Our Lady of Good Counsel, Director Centre of Excellence for
Nursing Scholarship – Rome – Italy,
Dr. Thomas Kearns, Professor,
Executive Director of Faculty of Nursing & Midwifery, RCSI-Royal College
of Surgeons, Ireland,
Dr. Helene Kelly,
International Consultant, Vice President Florence Network, University College Sealand, Denmark,
Dr. Vilma Zydziunaite,
RN, MNSc, MEdSc, PhD, Professor- Researcher, Vytautas Magnus University, Kaunas & Faculty of Health sciences,
Klaipeda State College, Lithuania,
Dr. Carlos Melo-Dias,
Professor of Nursing in Nursing School of Coimbra, Researcher in Health Sciences
Research Unit: Nursing (UICISA: E), Researcher in Portugal Centre for Evidence-Based Practice: an Affiliate Centre of the Joanna Briggs
Institute, Coimbra, Portugal,
Leodoro J. Labrague,
Lecturer, Department of Fundamentals and Administration, College of Nursing, Sultan
Qaboos University, Muscat, Sultanate of Oman,
Dr. Viktor Vus, Psychologist
, Associate Professor, Department of Psychology, Head of
International Academic Mobility Centre, Interregional Academy of Personnel Management, Ukraine,
Anastasia Mallidou,
Assistant Professor,
University of Victoria, School of Nursing, British Columbia, Canada.
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...88
Powered by FlippingBook