Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής (Τόμος 10, Τεύχος 4) - page 11

Τ
ΟΜΟΣ
10
-
Τ
ΕΥΧΟΣ 4
[9]
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
τους ειδικούς αναστολείς C0X-2 (Celocoxib).
Στην κατηγορία των επιθεμάτων βρέθηκαν συνολικά
8 μελέτες εκ των οποίων 4 αφορούσαν τη χρήση επιθεμά-
των σιλικόνης, 2 τα νάιλον επιθέματα φύλλου αργύρου, 1
μελέτη τα αφρώδη επιθέματα και 1 τα διάφανα επιθέματα
τύπου φιλμ (Διάγραμμα ροής 1).
Εγκεκριμένα σκευάσματα από τον FDA
Α. Υδρόφιλες λοσιόν και κρέμες
Οι Di Franco et al (2013) στη μελέτη τους, όπου οι
ασθενείς χωρίστηκαν σε 6 ομάδες, διερεύνησαν τον τρό-
πο που επιδρούν οι υδρόφιλες κρέμες και οι λοσιόν στο
δέρμα (προφυλακτική χορήγηση), μετά από ακτινοβολία.
Διάγραμμα 1: Διάγραμμα Ροής
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...72
Powered by FlippingBook