Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής (Τόμος 11, Τεύχος 1) - page 10

[8]
Ε
ΛΛΗΝΙΚΟ
Π
ΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ
Ν
ΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Ε
ΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΘΡΟ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) είναι μία από τις πιο συχνές χρόνιες παθήσεις παγκοσμίως που επηρεάζουν όλες τις
ηλικιακές ομάδες. Η νόσος έχει επιστημονικό και κλινικό ενδιαφέρον από την άποψη της πρόληψης και της θεραπεί-
ας, ενώ η διεπιστημονική συνεργασία των επαγγελματιών υγείας είναι απαραίτητη. Αναπόσπαστο μέλος της διεπιστη-
μονικής διαβητολογικής ομάδας είναι ο Ειδικός Νοσηλευτής στο Διαβήτη (ΕΝΔ), ο οποίος υποστηρίζει τα άτομα με ΣΔ
και τους φροντιστές τους στη διαχείριση της κατάστασης της υγείας τους. Δεδομένης της γήρανσης του πληθυσμού,
του αυξανόμενου αριθμού των ατόμων με ΣΔ, των νέων τεχνικών και άλλων περίπλοκων θεραπευτικών επιλογών, ο
ΕΝΔ αποτελεί αναγκαιότητα στο χώρο του νοσοκομείου, σε παγκόσμια κλίμακα. Ο ΕΝΔ αναλαμβάνει την εκπαίδευση
των ασθενών με ΣΔ με απώτερο στόχο την επίτευξη τόσο της συμμόρφωσης με τη θεραπεία όσο και της αυτοδιαχεί-
ρισης της νόσου. Αναφορικά με τους ασθενείς που νοσηλεύονται, ο ΕΝΔ παρέχει εξατομικευμένη εκπαίδευση στα
άτομα με ΣΔ και προάγει την αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου, συμβάλλοντας στη μείωση των επιπλοκών
και του χρόνου παραμονής στο νοσοκομείο και τελικά στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους. Η ανάπτυξη ενός
εξατομικευμένου προγράμματος εκπαίδευσης το οποίο απευθύνεται στις ανάγκες των νοσηλευόμενων ασθενών, είτε
αυτοί έχουν διαγνωσθεί για πρώτη φορά είτε έχουν εισαχθεί λόγω μιας οξείας ή χρόνιας επιπλοκής, θα πρέπει να
συμβαδίζει με τον τύπο διαβήτη (τύπου 1, τύπου 2 κ.λπ.) και την ηλικία του ατόμου με ΣΔ.
Λέξεις- κλειδιά:
Aυτοδιαχείριση, Ειδικός Νοσηλευτής στο Διαβήτη, Εκπαίδευση στο διαβήτη, εκπαίδευση στο νοσο-
κομείο
Ειδικός Νοσηλευτής Διαβήτη και εξατομικευμένη
εκπαίδευση στο νοσοκομείο
Ευγενία Βλάχου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας
Υπεύθυνος αλληλογραφίας: Ευγενία Βλάχου, Τμήμα
Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας, Αγίου Σπυρίδωνος και Παληκαρίδη,
12210, Αιγάλεω,
τηλ. 2105385616,
e-mail:
Ημερομηνία Υποβολής:02/11/2017
Αναφορά του άρθρου ως: Βλάχου Ε. (2018). Ειδικός Νοσηλευτής Διαβήτη και εξατομικευμένη εκπαίδευση στο νοσοκομείο.
Ελληνικό
Περιοδικό Νοσηλευτικής Επιστήμης
11(1): 8-14
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...88
Powered by FlippingBook