16
Οκτ
2013

Ψυχική ευεξία και η σχέσης της με το εργασιακό στρες. Έρευνα σε νοσηλευτικό προσωπικό.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Σύμφωνα με έρευνες, υπάρχει μια ουσιώδης ένδειξη, ότι το επαγγελματικό στρες σχετίζεται με χαμηλό επίπεδο αυτοαναφερόμενης σωματικής υγείας και ψυχικής ευεξίας. Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η υποκειμενική εκτίμ...
Read More
16
Οκτ
2013

∆ιερεύνηση Κόστους-Αποτελεσματικότητας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην Ελλάδα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η υγεία είναι ένα δημόσιο κοινωνικό αγαθό και στα πλαίσια των δυνάμεων της ελεύθερης αγοράς δεν επιτυγχάνεται ισότιμη ή αποτελεσματική κατανομή των πόρων. Σύμφωνα με την οικονομική προσέγγιση της υγείας, η αρρώστια δεν επιτρέπ...
Read More
16
Οκτ
2013

Ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο (Μέρος ΙI): Εργαλεία αξιολόγησης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή. Η αξιολόγηση της ΠΖ των ασθενών με καρκίνο, χρησιμοποιείται πολύ συχνά στην κλινική πράξη καθοδηγώντας τον εξατομικευμένο σχεδιασμό και την ανατροφοδότηση της φροντίδας και αποσκοπώντας στην καλύτερη έκβαση της θεραπείας και στην αυτό...
Read More
16
Οκτ
2013

Νοσηλευτές και θέσεις εργασίας υπό το πρίσμα της οικονομικής κρίσης

Posted By :
Comments : Off
Η παγκόσμια οικονομική κρίση έχει άμεσο αντίκτυπο στο τομέα της υγείας καθώς έχει επηρρεάσει αρνητικά τον αριθμό των νέων θέσεων εργασίας. Η νέα διαμορφούμενη πραγματικότητα αγγίζει άμεσα και το νοσηλευτικό επάγγελμα, παρά τα επίσημα παγκόσμια στοιχεί...
Read More