23
Μάι
2012

Προοπτικές αναβάθμισης του Ελληνικού Περιοδικού της Νοσηλευτικής Επιστήμης

Ολοκληρώνοντας κύκλο τριών και πλέον ετών (Ιούνιος 2008 – Δεκέμβριος 2011) ανελλιπούς έκδοσης του Ελληνικού Περιοδικού της Νοσηλευτικής Επιστήμης(ΕΠΝΕ) είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι συνεχίζουμε τις προσπάθειες μας για την διεθνή προβολή και αναγνώριση ...
Read More
22
Μάι
2012

Το φαινόμενο της αύξησης της χρησιμοποίησης εναλλακτικών μορφών θεραπείας διεθνώς. Ανάλυση των αιτίων του φαινομένου και παρουσίαση των διαφορών στην αντιμετώπιση των ασθενειών μεταξύ της παραδοσιακής ορθόδοξης δυτικής ιατρικής και των εναλλακτικών μορφών θεραπείας

Posted By :
Comments : Off
Εισαγωγή: Στην παρούσα μελέτη γίνεται προσπάθεια αποτύπωσης των δεδομένων της βιβλιογραφίας σχετικά με το φαινόμενο της αύξησης της ζήτησης εναλλακτικών μορφών θεραπείας από τους πολίτες είτε χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά, είτε σε συνδυασμό με υπηρεσίες στα πρότυπα της ορθόδοξης...
Read More
22
Μάι
2012

«Διερεύνηση παραγόντων κινδύνου, μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης μετεγχειρητικής ναυτίας και εμετού»

Εισαγωγή: Παρά την πρόοδο που έχει πραγματοποιηθεί στον τομέα της αναισθησιολογίας, τα μετεγχειρητικά προβλήματα και οι επιπλοκές αποτελούν πρόκληση για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Ένα από τα συνηθέστερα μετεγχειρητικά προβλήματα είναι αυτό της μετεγχειρητικής ναυτίας και το...
Read More
22
Μάι
2012

Ασφάλεια και ποιότητα κατά την αναισθησία: Πρόσφατα δεδομένα από την εφαρμογή της Λίστας Ελέγχου – Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες

Posted By :
Comments : Off
Εισαγωγή: Η ασφάλεια του ασθενούς αποτελεί, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, στόχο επίπονων προσπαθειών από μέρους διεθνών ιατρικών και επιστημονικών οργανισμών και θεσμών. Όσον αφορά τον τομέα της αναισθησίας, η ασφάλεια του ασθενούς προασπίζεται μέσω της εφαρμογής καταγρα...
Read More
22
Μάι
2012

Αποτελεσματικότητα προγραμμάτων αγωγής υγείας πρώτων βοηθειών στην κοινότητα: Κριτική ανασκόπηση

Εισαγωγή: Η ανάγκη για γνώση και παροχή Πρώτων Βοηθειών είναι επιτακτική και μπορεί να βοηθήσει στην προαγωγή της υγείας του ατόμου, της οικογένειας και της κοινότητας. Σκοπός: Να διερευνηθεί κατά πόσο αποτελεσματικά είναι τα προγράμματα αγωγής υγείας Πρώτων Βοηθε...
Read More
22
Μάι
2012

Μέτρηση της ικανοποίησης ασθενών από την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της ικανοποίησης των ασθενών από την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» κατά την πρωινή λειτουργία τους. Η αποτύπωση της γνώμης των ασθενών και ο προσδιορισμός των...
Read More
22
Μάι
2012

Ψυχική ευεξία και η σχέση της με το εργασιακό στρες. Έρευνα σε νοσηλευτικό προσωπικο

Εισαγωγή: Σύμφωνα με έρευνες, υπάρχει μια ουσιώδης ένδειξη, ότι το επαγγελματικό στρες σχετίζεται με χαμηλό επίπεδο αυτοαναφερόμενης σωματικής υγείας και ψυχικής ευεξίας. Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η υποκειμενική εκτίμηση της ψυχικής ευεξίας του νοσηλε...
Read More
22
Μάι
2012

Διερεύνηση της επαγγελματικής ικανοποίησης του νοσηλευτικού προσωπικού στο χώρο του νοσοκομείου. Η περίπτωση του Γενικού Νοσοκομείου Νάουσας

Εισαγωγή – Σκοπός: Η διερεύνηση της επαγγελματικής ικανοποίησης στο διεθνή νοσηλευτικό χώρο έχει εκτενώς αποτελέσει αντικείμενο έρευνας. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση του επιπέδου της επαγγελματικής ικανοποίησης του νοσηλευτικού προσωπικού του Γ...
Read More
22
Μάι
2012

Peer learning in the clinical education of nursing students: Outcomes evaluation of a structured program in Italy

Posted By :
Comments : Off
Purpose: The aim of our study was to evaluate the outcomes of peer learning in the clinical education of nursing students by comparing the points of view between junior and senior students, and their tutors. The secondary aim of this study was to compare the level of anxiousness...
Read More