12
Μάι
2011

Ευφυή φορετά συστήματα υγείας για την εκτίμηση καρδιαγγειακών και αναπνευστικών προβλημάτων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι διεθνώς κοινή η πρακτική και η προσπάθεια της μείωσης του μέσου χρόνου νοσηλείας σε δευτεροβάθμιο ή τριτοβάθμιο νοσηλευτικό ίδρυμα. Οι νέες τεχνολογίες δίνουν τη δυνατότητα αξιόπιστα να υπάρχει ενδυναμωμένη φροντίδα και εκτός νοσοκομειακών μονάδων...
Read More
12
Μάι
2011

Η συζήτηση ως αποτελεσματικός τρόπος επικοινωνίας στην καθημερινή νοσηλευτική πράξη

Η επικοινωνία είναι μια διαδικασία αλληλεπίδρασης με σκοπό την ανταλλαγή μηνυμάτων, έμφυτη σε κάθε άνθρωπο, αλλά που οι επί μέρους τεχνικές και δεξιότητές της είναι δυνατό να διδαχθούν. Οι Νοσηλευτές είναι από τη φύση του επαγγέλματός τους «επαγγελματίες» της επικοινωνίας, αφού η...
Read More
12
Μάι
2011

Ο ρόλος των επαγγελματιών υγείας και η βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών στα νοσοκομεία

Η ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας είναι σημαντική για την παροχή φροντίδας υγείας στους ασθενείς. Τα βασικά στοιχεία της σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό, την οργάνωση και τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Οι μέθοδοι που υπάρχουν για...
Read More
12
Μάι
2011

Συναισθηματική νοημοσύνη-θεωρία και εφαρμογές στη νοσηλευτική διοίκηση

Posted By :
Comments : Off
Εισαγωγή: Η Συναισθηματική Νοημοσύνη (ΣΝ) αναφέρεται στη βιβλιογραφία σαν ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του επιτυχημένου ηγέτη. Καθώς το σύστημα υγείας αλλάζει με ταχείς ρυθμούς οι ηγέτες του συστήματος αυτού χρειάζεται να εφαρμόζουν καινοτόμα μοντέλα ηγεσίας επικεντρωμένα...
Read More
12
Μάι
2011

Θεραπεία της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας: μελέτη κόστους των μεθόδων αιμοκάθαρσης με φύσιγγα και διττανθρακικό διάλυμα και της αιμοδιαδιήθησης

Posted By :
Comments : Off
Σκοπός: Η οικονομική αποτίμηση της αιμοκάθαρσης (ΑΚ) σε Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) ιδιωτικής κλινικής. Ειδικότερα, γίνεται συγκριτική ανάλυση του κόστους αιμοκάθαρσης μεταξύ της μεθόδου με διτ- τανθρακικά και της αιμοδιαδιήθησης. Πληθυσμός μελέτης: 120 ασθενείς με ΧΝΑ τελικ...
Read More
12
Μάι
2011

Εκτίμηση των Αναγκών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης των Ανθρώπινων Πόρων Υγείας στη Χώρα μας στο Πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης 2007-2013

ΠΕΡIΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η εκπαίδευση και κατάρτιση βοηθάει στη βελτίωση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών υγείας και συμβάλλει στην αύξηση της αποδοτικότητας τους. Οι κατάλληλα εκπαιδευμένοι εργαζόμενοι, μπορούν να ανταποκρίνονται στις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες του πληθυσμο...
Read More
12
Μάι
2011

Εμβολιαστική κάλυψη μαθητών ηλικίας 6-16 ετών σε περιοχή της ελληνικής επαρχίας

ΠΕΡIΛΗΨΗ Σκοπός: Ήταν η αξιολόγηση της εμβολιαστικής κάλυψης των μαθητών της περιοχής ευθύνης Κέντρου Υγείας Στυλίδας του Νομού Φθιώτιδας κατά τα έτη 2006 -2008, όπως αυτή καταγράφεται κατά τη συμπλήρωση του Ατομικού ∆ελτίου Υγείας. Υλικό και μέθοδος: Το δείγμα της ...
Read More
12
Μάι
2011

Death Attitude Profile-Revised (DAP-R)- Ερωτηματολόγιο διερεύνησης στάσης απέναντι στο θάνατο. Στάθμιση της ελληνικής εκδοχής του ερωτηματολογίου

ΠΕΡIΛΗΨΗ Σκοπός: H μετάφραση ενός ερωτηματολογίου εκτίμησης της στάσης των νοσηλευτών απέναντι στο θάνατο και η στάθμιση του. Μέθοδος: 150 νοσηλευτές συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο γι’ αυτό το σκοπό. Το αρχικό DAP-R φτιάχτηκε από τους Wong, P.T.P., Reker, G.T., και Gesser, G το...
Read More
12
Μάι
2011

Η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης του πόνου στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και ο βαθμός ανταπόκρισής της στις ανάγκες των ασθενών

Posted By :
Comments : Off
Περίληψη Εισαγωγή: Ο πόνος αποτελεί την κυριότερη αιτία προσέλευσης των ασθενών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών. Η θεραπεία του όμως τις περισσότερες φορές είναι ανεπαρκής με κύριο χαρακτηριστικό την υποεκτίμηση και την υποθεραπεία. Σκοπός: Να προσδιοριστούν οι πρακ...
Read More
12
Μάι
2011

Πιστοποίηση και αναγνώριση της συνεχιζόμενης νοσηλευτικής εκπαίδευσης

Posted By :
Comments : Off
Η ∆ια Βίου Μάθηση (Life Long Learning – LLL), ενός Νοσηλευτή αρχίζει από την πρώτη μέρα των προπτυχιακών σπουδών και συνεχίζεται ακατάπαυστα καθ’ όλη τη διάρκεια της επιστημονικής του σταδιοδρομίας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η δια βίου αποκτώμενη γνώση των νοση...
Read More