14
Νοέ
2010

Μοντέλο Τεκμηριωμένης Πρακτικής και Κατευθυντήριες Οδηγίες του Νοσηλευτικού Τομέα του ιδρύματος Johns Hopkins.

Περί των Συγγραφέων Robin P. Newhouse, PhD, RN, CNA, CNOR: Κατά την περίοδο συγγραφής του βιβλίου, η Dr. Newhouse ήταν ερευνήτρια νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο Johns Hopkins και επίκουρος καθηγήτρια στο νοσηλευτικό τμήμα του πανεπιστημίου Johns Hopkins, όπου εργάστηκε ...
Read More
14
Νοέ
2010

Ποιοτική Νοσηλευτική Φροντίδα: Μία Επιλεκτική Βιβλιογραφική Επισκόπηση των Ερμηνειών Ασθενών και Νοσηλευτών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τι είναι ήδη γνωστό για το θέμα • Η ποιοτική νοσηλευτική φροντίδα είναι μια έννοια που προσέλκυσε το ενδιαφέρον των επαγγελματιών νοσηλευτών σε όλο τον κόσμο. • Η ποιοτική νοσηλευτική φροντίδα είναι μια πολυδιάστατη έννοια που είναι δύσκολο να καθοριστεί ή να...
Read More
14
Νοέ
2010

Περιεγχειρητική Αιμοδυναμική Παρακολούθηση σε Καρδιοχειρουργικούς Ασθενείς & Νοσηλευτικές Παρεμβάσεις: Ανασκόπηση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα ανασκόπηση εξετάζει το ρόλο που διαδραματίζει ο νοσηλευτής του αναισθησιολογικού στην διεξαγω- γή της αιμοδυναμικής παρακολούθησης του καρδιοχειρουργικού ασθενή. Μας πληροφορεί για νοσηλευτικές πρά- ξεις, διαδικασίες στο καρδιοαναισθησιολογικό τομέα. Οι πηγ...
Read More
14
Νοέ
2010

Άσκηση σε Άτομα με Χρόνια Νεφρική Νόσο, Ενταγμένα σε Πρόγραμμα Υποκατάστασης της Νεφρικής Λειτουργίας: μια Συστηματική Ανασκόπηση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία στόχο έχει τη διερεύνηση της δυνατότητας άσκησης των ατόμων με Νεφρική Νόσο. Μετά από συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας εντοπίστηκαν τρία πρωτόκολλα άσκησης: σε κέντρο αποκατάστασης, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας αιμοκάθαρσης και στο σπίτι τ...
Read More
14
Νοέ
2010

∆ιδακτική Προσέγγιση – Βιωματική Παρέμβαση στο Μάθημα της Βιοηθικής σε Φοιτητές-τριες Νοσηλευτικής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας ερευνητικής μελέτης ήταν η δημιουργία ενός παιδαγωγικού και εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, όπου οι ακαδημαϊκές γνώσεις συνοδεύονται τόσο από συναισθηματικό εμπλουτισμό όσο και από παράλληλη διαμόρφωση κοινωνικών στάσεων και αξιών. Η έρευνα αφορά...
Read More