13
Μαρ
2018

Διερεύνηση των εργασιακών απαιτήσεων και των πηγών στήριξης των Νοσηλευτών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας στα Δημόσια Νοσηλευτήρια της Κύπρου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Tο νοσηλευτικό επάγγελμα χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα εργασιακού στρες και επαγγελματικής εξουθένωσης. Στρες και εξουθένωση βιώνουν κυρίως οι νοσηλευτές που εργάζονται σε τμήματα τα οποία έχουν να αντιμετωπίσουν οξέα συμβά...
Read More
13
Μαρ
2018

Διερεύνηση των στάσεων των γιατρών, του νοσηλευτικού προσωπικού και των ασθενών απέναντι στη νοσηλευτική συνταγογράφηση.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η συνταγογράφηση από εξειδικευμένους νοσηλευτές αποτελεί έναν διευρυμένο ρόλο, που πραγματοποιείται ήδη με επιτυχία σε πολλές χώρες. Σκοπός: Η καταγραφή των προτιμήσεων και σύγκριση των απόψεων των γιατρών, του νοσηλευτικού προσωπικού κα...
Read More
13
Μαρ
2018

Συναισθηματική νοημοσύνη και ηγεσία στη νοσηλευτική πράξη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η ανάγκη για συναισθηματικά ευφυή ηγεσία στα επαγγέλματα υγείας αναγνωρίζεται διεθνώς στη βιβλιογραφία, με τη συναισθηματική νοημοσύνη να έχει ιδιαίτερη αξία για τους νοσηλευτές, οι οποίοι επιτελούν σε μεγάλο βαθμό «συναισ...
Read More
13
Μαρ
2018

Καλές πρακτικές για τη βελτίωση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών υγείας στις Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παγκόσμια οικονομική κρίση προσανατολίζει τα κράτη στη λήψη απαραίτητων μέτρων για την εξυγίανση των συστημάτων υγείας και την εφαρμογή πολιτικών που θα δημιουργούν δίχτυ ασφαλείας στην παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών υγείας. Τα εθνικά κλι...
Read More
13
Μαρ
2018

Ειδικός Νοσηλευτής Διαβήτη και εξατομικευμένη εκπαίδευση στο νοσοκομείο

Posted By :
Comments : Off
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) είναι μία από τις πιο συχνές χρόνιες παθήσεις παγκοσμίως που επηρεάζουν όλες τις ηλικιακές ομάδες. Η νόσος έχει επιστημονικό και κλινικό ενδιαφέρον από την άποψη της πρόληψης και της θεραπείας, ενώ η διεπιστημ...
Read More
13
Μαρ
2018

Η επικοινωνία με τον ασθενή, στις μέρες μας: Αναγκαία ή περιττή κλινική δεξιότητα/πράξη;

Posted By :
Comments : Off
Η επικοινωνία αποτελεί βασικό κομμάτι της ιατρονοσηλευτικής πρακτικής και έχει διαπιστωθεί μέσα από πολυάριθμες μελέτες πως όταν αυτή είναι αποτελεσματική, βελτιώνεται η ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας και επηρεάζονται με άμεσο και έμμεσο τρο...
Read More