Home > Τεύχος 1 ( Τόμος 1) > Κλινική Ψυχιατρική 2η έκδ. (Βιβλιοκριτική)
14
Νοέ
2010
Posted By :
Comments : Off

Αυτή είναι η δεύτερη έκδοση ενός επιτυχημένου μονότομου εγχειριδίου, το οποίο τιμάει την μακροχρόνια και παραγωγική, κλινική και ακαδημαϊκή σταδιοδρομία του Καθηγητή Μιχάλη Μαδιανού. Το βιβλίο καταφέρνει επιτυχώς να αναφερθεί στο σύνολο των πεδίων της Ψυχιατρικής Επιστήμης και είναι χρήσιμο και καινοτόμο. Εμπλουτίστηκε για να συμπεριλάβει το Μέλλον της Ψυχιατρικής.

Το εγχειρίδιο είναι καλά οργανωμένο σε δέκα μέρη και περιλαμβάνει 48 κεφάλαια. Η πλειοψηφία των κεφαλαίων θα μπορούσα να σχολιαστεί ξεχωριστά. Το βιβλίο εισάγει νέα θέματα που συνδυάζουν την πληροφόρηση και το ενδιαφέρον.

Το πρώτο μέρος το οποίο περιλαμβάνει την Ιστορική Εξέλιξη της Ψυχιατρικής παρουσιάζει μία συνοπτική αναφορά της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης και προσφέρει στον αναγνώστη μια γρήγορη ματιά στην εξέλιξη της ψυχιατρικής στην Ελλάδα.∆οθέντος ότι η ιστορία της φροντίδας της Ψυχικής υγείας δεν περιορίζεται σε γεωγραφικά όρια, αυτό το κεφάλαιο μπορεί να αποτελέσει αναφορά για Έλληνες αλλά και ξένους επαγγελματίες υγείας. Τα «Άνθρωπος και η Συμπεριφορά του», «Μίκρο – μάκρο περιβάλλον και ψυχική υγεία», «Επιδημιολογία των ψυχικών διαταραχών» παρουσιάζουν τους γενετικούς κα περιβαλλοντολογικούς παράγοντες οι οποίοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και διαμόρφωση της προσωπικότητας σε σχέση με την παθογένεση των ψυχικών διαταραχών. Σε αυτό το μέρος πραγματοποιείται μία σύντομη ανασκόπηση των ρόλων και των καθηκόντων ολόκληρης της θεραπευτικής ομάδας.

Το δεύτερο μέρος παρουσιάζει τις νοσολογικές οντότητες του συνόλου των ψυχιατρικών διαταραχών και προσφέρει πληροφορίες βασισμένες σε ενδείξεις σε σχέση με την αιτιολογία, την επιδημιολογία, τις διαγνώσεις, την πρόληψη και τη διαχείριση των ψυχικών διαταραχών. Η παρουσίαση των ψυχικών διαταραχών βασίζεται στα διαγνωστικά κριτήρια των DSM IV και ICD 10. Πρέπει να επισημανθεί ότι αφιερώνεται ένα σημαντικό κομμάτι στην Παιδοψυχιατρική.

Το τρίτο μέρος ασχολείται με μερικά πραγματικά ενδιαφέροντα θέματα που αφορούν σε ειδικούς τομείς όπως η ∆ιαφορική ∆ιαγνωστική, η Συννόσηση, Ο Χρόνος και η Ψυχοπαθολογία και η Ψυχιατρική στην Τρίτη ηλικία.

Το τέταρτο μέρος επιχειρεί μία ανασκόπηση των φαρμακευτικών, ψυχολογικών και ψυχοσωματικών θεραπειών. Τα κεφάλαια επικεντρώνονται στην παρουσίαση των θεραπειών και περιλαμβάνουν την αναφορά σε φαρμακοκινητικά, φαρμακοδυναμικά θέματα, στα ψυχοφάρμακα και στη σωματική θεραπεία. Ο Καθηγητής Κος Μαδιανός επιτυγχάνει να συνθέσει το σύνολο των πληροφοριών και να τις αναπαραστήσει σε εύχρηστους πίνακες.

Το πέμπτο μέρος περιγράφει την Ενδονοσοκομειακή, την Επείγουσα, την Άμεση φροντίδα και τη ∆ιασυνδετική ψυχιατρική. Οι πληροφορίες δίνονται με ακριβή και καλά οργανωμένο σε πίνακες τρόπο, ο οποίος βοηθά τον επαγγελματία υγείας στην αντιμετώπιση των κρίσιμων περιστατικών. Ο συγγραφέας παρουσιάζει βοηθητικές οδηγίες με στόχο την εκτίμηση και τη μείωση της επικινδυνότητας των βίαιων επεισοδίων.

Το έκτο μέρος επιχειρεί μία ανασκόπηση της Κοινωνικής και Κοινοτικής Ψυχιατρικής, της Προληπτικής Ψυχιατρικής και της Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης. Ο συγγραφέας παρουσιάζει επίσης την Ψυχιατρική μεταρρύθμιση γενικά αλλά και στην Ελλάδα. Ειδικά το κεφάλαιο που αναφέρεται στην πρόληψη προβάλλει την ανάγκη της πρόληψης των διαταραχών της Ψυχικής Υγείας ως το επόμενο βήμα στην έρευνα.

To έβδομο μέρος αναφέρεται σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που αφορά στην ποιότητα ζωής του αρρώστου με ψυχικό νόσημα. Αυτή η προσέγγιση προσφέρει

μία ευρύτερη αντίληψη σε σχέση με τη φροντίδα του ψυχικά αρρώστου ως ένα κοινωνικό ον.

Το όγδοο και ένατο μέρος ασχολείται με την έρευνα στην ψυχιατρική, δίνει έμφαση στην ψυχιατρική βασισμένη σε ενδείξεις και στα νέα θέματα της πληροφορικής και της τηλεψυχιατρικής. Τα κεφάλαια αυτά αποτελούν μία στοχαστική διατύπωση μελλοντικών θεμάτων.

Το τελευταίο μέρος αναφέρεται σε κλινικά, νομικά και ηθικά θέματα της Ψυχιατρικής.

Υπάρχει επίσης ένα εκτεταμένο παράρτημα με λεπτομερείς πληροφορίες για τη συνταγογράφηση των ψυχοφαρμάκων στην Ελλάδα, ένα δείγμα διαγνωστικής και κλινικής ψυχιατρικής εκτίμησης, ένα αντίγραφο της Σύντομης Εξέτασης της ∆ιανοητικής Κατάστασης, ένα αντίγραφο της Κλίμακας Ολικής Εκτίμησης της Λειτουργικότητας και η ∆ομημένη Κλινική Συνέντευξη του DSM IV (SCID I).

Σε αυτό το εγχειρίδιο υπάρχουν μερικά εξαιρετικά κεφάλαια. Το μέρος που αφορά στις «Ψυχικές ∆ιαταραχές» καταφέρνει να προσφέρει μία εύχρηστη και χρήσιμη δομή γνώσεων για τους φοιτητές αλλά και τους επαγγελματίες. Τα κεφάλαια είναι καλογραμμένα και ακριβή.

Οι «Ψυχικές ∆ιαταραχές και ∆ιαταραχές Συμπεροφοράς από τη Χρήση Οινοπνευματωδών» αποτελούν μία χρήσιμη σύνοψη μίας ομάδας διαταραχών που είχαν προσελκύσει ανεπαρκή προσοχή αλλά που αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό θέμα της ανησυχίας της κοινής γνώμης.

Η «Κοινωνική και Κοινοτική Ψυχιατρική» αποτελεί μία ολοκληρωμένη παρου- σίαση που αντανακλά την εξειδίκευση του συγγραφέα.

Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει έναν αριθμό αναφορών, ειδικά για τους φοιτητές που ενδιαφέρονται για επιπρόσθετες πληροφορίες. Γίνεται επίσης μια προσεκτική παρουσίαση της ορολογίας. Οι έννοιες παρουσιάζονται αποτελεσματικά σε επεξηγηματικούς πίνακες και σχήματα. Το βιβλίο μπορεί να χρησιμεύσει ως ένα εξαιρετικό εγχειρίδιο εισαγωγικών γνώσεων αλλά και ως ένα περιεκτικό εργαλείο κλινικών ψυχιατρικών θεμάτων για ειδικούς αλλά και για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για την ψυχιατρική επιστήμη.

Ο στόχος του βιβλίου είναι να προσφέρει στον αναγνώστη μία γενική αλλά περιεκτική εικόνα της ψυχιατρικής. Η πρόθεση του Καθηγητή Κου Μαδιανού είναι το βιβλίο να αποτελέσει εγχειρίδιο κλινικής ψυχιατρικής που θα προσελκύσει το ενδιαφέρον τόσο των φοιτητών όσο και των επαγγελματιών υγείας.

Αποτελεί βοηθητικό και πληροφοριακό εγχειρίδιο για επαγγελματίες ψυχικής υγείας, ψυχιάτρους ή μη, ή για όσους ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο πεδίο. Η «Κλινική Ψυχιατρική» είναι ένα πολύτιμο εγχειρίδιο και οφείλουμε να συγχαρούμε τον Καθηγητή Κο Μαδιανό για την πλούσια συνεισφορά του στο πεδίο της ψυχιατρικής.

Download PDF

About the Author