Home > Τεύχος 1 ( Τόμος 1) > Αυτονομία, αυτορρύθμιση, αυτοπροσδιορισμός: Οι πυλώνες της διενεργούμενης νοσηλευτικής μεταρρύθμισης από την ΕΝΕ
14
Νοέ
2010

Η εποχή που διανύουμε, διάστικτη από νέα, πρωτοεμφανιζόμενα στοιχεία αναφορικά με τη μακρόχρονη ιστορία της Νοσηλευτικής, αποτελεί αναμφίβολα τη θρυαλλίδα της σχε- διαζόμενης-ίσως για πρώτη φορά με τρόπο οργανωμένο και θεσμοθετημένο- αναβάθμι- σης της Νοσηλευτικής και της άρρηκτα συνδεδεμένης με αυτήν επαγγελματικής και εργα- σιακής ανάτασης.

Νοσηλευτική εκπαίδευση και κλινική εφαρμογή, είναι δυο έννοιες αλληλοσυμπληρούμε- νες και αμφικαθοριζόμενες, έτσι που η ανάπτυξη της πρώτης, δεν ωφελεί σε τίποτε αν δεν ακολουθηθεί και από την ανταπόκριση της δεύτερης κάτι που ισχύει και αντιστρόφως. Όσο δηλαδή κι αν προοδεύσει η παραγωγή της γνώσης με την ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας, το ωφέλιμο αποτέλεσμα είναι ελάχιστο, εάν η ικανότητα μετουσίωσής της σε απτή παραγωγή έργου, παραμείνει πλημμελής.

Βεβαίως, οι λόγοι εξαιτίας των οποίων μπορεί να συμβεί το παραπάνω, είναι λίγο πολύ γνωστοί σε όλους εμάς που ασχολούμαστε με το εν λόγω αντικείμενο. Το ζητούμενο όμως είναι να περιορίσουμε τα αίτια που εκπηγάζουν από την ίδια τη νοσηλευτική μας κοι- νότητα και έπειτα να στραφούμε στην αναζήτηση των ευθυνών από τους άλλους.

Η ετερονομία της εκπαίδευσης, η παραχώρηση της δυνατότητας του καθορισμού και της διασφάλισης των θεσμών και της λειτουργίας της κοινότητάς μας σε άλλους επαγγελμα- τικούς κλάδους και η ενίσχυση του υδροκέφαλου μοντέλου της Νοσηλευτικής, όπου η συσσωρευμένη γνώση αδυνατεί να φτάσει στους νοσηλευτές ελλείψει της κατάλληλης διό- δου, οδήγησαν στην ανάγκη της αυτορρύθμισης του χώρου με αλλαγές τόσο θεσμοθε- τημένες, όσο και κοινά αποδεκτές.

Έτσι, η δημιουργία της ΕΝΕ με την ψήφιση του Ν. 3252/04, η ύπαρξη εκλεγμένης διοίκη- σης και η έναρξη της εφαρμογής των διατάξεων του εν λόγω νομοθετήματος, σε συνδυα- σμό με τη στήριξη του συνόλου των νοσηλευτών της χώρας και την ανάδειξη της ισχύος της πλειοψηφίας, χαράσσουν αποφασιστικά, μια ευκρινή και ανθεκτική στο χρόνο γραμ- μή, διαμηνύοντας προς κάθε κατεύθυνση ότι οι αλλαγές που έπονται για τον κλάδο, μπο- ρούν κάλλιστα να χαρακτηριστούν ως κοσμογονικές.

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας, συνεργαζόμενη με επίλεκτους συναδέλφους του χώρου της εκπαίδευσης από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι έχουν διακριθεί με το έργο τους στους τομείς της Νοσηλευτικής που ο καθένας εκπροσωπεί, έχει τη βάσιμη πεποί- θηση ότι κάθε πρωτοποριακή επιστημονική ιδέα θα βρει γόνιμο έδαφος έκφρασης στις σελίδες του περιοδικού μας. Ο μελετητής του, θα βρει σε αυτές, τις πρωτότυπες εργασίες συστηματικών και επαληθεύσιμων γνώσεων, καθώς και τις ερευνητικές προσπάθειες καθο- ρισμένων σημείων του επιστητού με συγκεκριμένες και ορθολογικές μεθόδους.

Στην κατεύθυνση αυτή και συνεκτιμώντας τη σημερινή κατάσταση, μπορεί ανενδοίαστα να υποστηριχθεί ότι η προσπάθεια της έκδοσης του περιοδικού που κρατάμε στα χέρια μας, αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους, στην ευρύτερη προσπάθεια για την εδραί- ωση ενός στιβαρού και επιστημονικά αποδεκτού πλαισίου έκφρασης και αποθησαύρισης της νέας γνώσης, από επιστήμονες που θα έχουν την ευκαιρία να δημοσιεύσουν την εργα- σία τους σύμφωνα με τις διεθνώς ισχύουσες αρχές της ισονομίας, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας.

Εξάλλου, ο σεβασμός στην ατομικότητα και στην ιδιαίτερη αξία καθενός από εμάς, προσ- διορίζει νομοτελειακά και τη ζητούμενη πορεία προς την αναβάθμιση ολόκληρης της νοσηλευτικής μας κοινότητας, χωρίς αποκλεισμούς, στεγανά και περιχαρακώσεις. Γιατί δεν πρέπει να διαφεύγει από κανέναν, ότι η γνώση αποτελεί κτήμα όλων μας, πράγμα το οποίο οφείλουμε να διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού.

Καλή μας αρχή.

About the Author